Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Projekt podporuje uplatnění nezaměstnaných osob se zdravotním postižením (I., II, III. stupeň invalidity a osoby s duševním onemocněním) na trhu práce, s využitím speciálních zaměstnaneckých nástrojů a opatření k realizaci nových cest k začleňování a k návratu znevýhodněných osob na trh práce, k jejich sociální a pracovní integraci.

 

V rámci motivačního kurzu bude cílová skupina motivována a aktvizována k zaměstnání a jeho udržení a k dalšímu profesnímu vzdělávání. Příslušníci cílové skupiny získají doporučení pro jejich další postup směřující k uplatnění dle individuálního plánu na trhu práce.

 

V rámci vzdělávacích programů si cílová skupina zvýší kvalifikaci a získá schopnosti k jejímu praktickému využití v oborech správa a provoz e-shopu a hospodyně. Projektem vznikne 12 nových pracovních míst. Další úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování tohoto kurzu a CEDR Pardubice, o.p.s. je bude intenzivně podporovat při hledání pracovního místa. Inovativnost projektu spočívá ve spolupráci nejen s úřady práce, které vedou evidenci uchazečů o práci, ale i ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, kde se vyskytuje mnoho zájemců, z řad uživatelů jejich služeb, kteří mají zájem o nové pracovní uplatnění.

 

Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj speciálních zaměstnaneckých nástrojů a opatření k realizaci nových cest k začleňování a návratu znevýhodněných osob na trh práce, k jejich sociální a pracovní integraci. Motivační kurz bude motivovat a aktivizovat cílovou skupinu k zaměstnání, jeho udržení a k dalšímu profesnímu vzdělávání. V rámci 2 vzdělávacích programů si příslušníci cílových skupin zvýší kvalifikaci a osvojí si praktické dovednosti k výkonu prací v daných oborech, což zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Realizací projektu vznikne 12 stálých pracovních míst. S dalšími absolventy se bude intenzivně pracovat na nalezení vhodného pracovního místa.
SKP-CENTRUM,o.p.s. Společnost SKP-CENTRUM, o.p.s. bude v projektu figurovat jako partner bez finančního příspěvku, jeho účast bude založena na výměně znalostí, zkušeností, dobré praxe a poskytnutí zázemí pro bezproblémový chod motivačního kurzu a vzdělávacích kurzů.
Cíl. skupině projekt přinese možnost jak se zapojit do pracovního procesu. Díky projektu budou účastníci motivování k získání zaměstnání, jeho udržení a dalšímu profesnímu vzdělávání. Účastníci kurzu si projdou výukovou a výcvikovou částí motivačního kurzu a dále bilanční diagnostikou. Na základě výsledků budou zařazeni do jednoho z kurzu (e-shop nebo hospodyně), ve kterém opět získají teoretické i praktické zkušenosti. Tím vším se zvýší uplatnitelnost cíl. skupiny na trhu práce v perspektivních oborech. Příslušníci cíl. skupiny také získají doporučení pro jejich další postup směřující k uplatnění dle individuálního plánu na trhu práce. Důležitým prvkem volby aktivit je maximální přizpůsobení se zdravotnímu postižení jednotlivých osob. Na základě zkušeností s prací s cíl. skupinou bude zajištěn individuální přístup k jednotlivým osobám z cíl. skupiny. Všem účastníkům bude poskytováno poradenství v průběhu celého projektu. Ve vzděl. programech budou zohledněny specif. potřeby cílové skupiny. Vzhledem k náročnosti práce s cíl. skupinou se každého vzdělávacího cyklu bude účastnit 20 osob, 10 v rámci vzděl. programu správa a provoz e-shopu a 10 v rámci vzděl. programu hospodyně, aby se lektoři i mistři odborného výcviku mohli všem dostatečně věnovat. Projektem bude zajištěno pro úspěšné absolventy vytvoření 12 nových prac. míst. Dalším úspěšným absolventům bude CEDR Pardubice, o.p.s. maximálně pomáhat s nalezením pracovního místa u jiných zaměstnavatelů.
Každý úspěšný absolvent obdrží certifikát o absolvování motivačního kurzu a zprávu, která bude obsahovat hodnocení účastníka včetně návrhů či doporučení pro další postup směřující k jeho uplatnění dle individuálního plánu na trhu práce (např. návrhy vhodných pracovních pozic, případné rekvalifikace, atd.) a certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu (kurz správa a provoz e-shopu nebo kurz hospodyně). Projektem bude zajištěno pro úspěšné absolventy vytvoření 12 nových pracovních míst. Dalším úspěšným bude CEDR Pardubice o.p.s. maximálně pomáhat s nalezením pracovního místa u jiných zaměstnavatelů.
ne

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Osoby se zdravotním postižením (osoby v I., II. a III. stupni invalidity a osoby duševně nemocné)a současně nezaměstané.