Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Ministerstvo financí realizuje a bude realizovat programy a projekty, které kvůli svému rozsahu a významu kladou značné nároky na projektové řízení. Předpokladem a dobrou praxí projektového řízení je zejména existence projektové kanceláře, jednotné metodiky projektového řízení a podpůrných nástrojů projektového řízení.

V rámci plnění výše uvedeného cíle bude: - zpracována analýza stávajícího stavu projektového řízení, analýza potřeb a statut projektové kanceláře, - vytvořen popis jednotlivých pracovních pozic v rámci projektové kanceláře a tyto pozice obsazeny konkrétními pracovníky, - zpracována vnitřní řídící dokumentace (směrnice) pro provoz projektové kanceláře (PK) a směrnice na ní navazující,  - vytvořena metodika projektového řízení a sada nástrojů podporující projektové řízení a činnost PK, - zpracovány školící materiály a vzdělávací plány pro pracovníky PK, - testován provoz PK.

Cílem projektu je zavést/zefektivnit projektové řízení na ministerstvu financí, respektive vytvořit cílové skupině podmínky a nástroje pro kvalitní, fundované a erudované řízení projektů.
nejsou
Projekt je realizován července tohoto roku. Aktuálně probíhá příprava veřejné zakázky.
Budou zveřejněny v poslední fázi realizace projektu, tj. ve druhé polovině roku 2015.
Není

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou především pracovníci MF, kteří vedou a řídí projekty, případně se podílí na jejich realizaci.Dále jsou cílovou skupinou vedoucí pracovníci MF, kteří mají na starosti strategické a manažerské řízení ministerstva (náměstci a ředitelé odborů).