Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

 

Projekt reaguje na novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen "zákon"), která nově ukládá orgánům sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) povinnost řídit se standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), specifikovanými v příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona (dále jen "vyhláška").

Projekt přispěje k zajištění standardizace výkonu OSPOD na Městském úřadě Havlíčkův Brod. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Havlíčkův Brod žije 8 812 dětí do 18 let. Dle doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ke stanovení počtu pracovníků OSPODu spadá ORP Havlíčkův Brod do II. kategorie - zvýšená míra náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany. Vzhledem k rozloze správního obvodu ORP Havlíčkův Brod, který zahrnuje 56 obcí, časové náročnosti služebních cest, je třeba držet se dle doporučení MPSV ČR hodnoty pohybující se kolem 800 spisů na jednoho pracovníka OSPODu. V současné době na jednoho pracovníka připadá 1 101 dětí do 18-ti let věku.

Město Havlíčkův Brod chce prostřednictvím projektu personálně posílit úsek sociálně-právní ochrany dětí, zajistit další profesní rozvoj zaměstnanců OSPODu, materiálně a technicky vybavit nové zaměstnance, vytvořit 14. metodik ke Standardům kvality sociálně-právní ochrany + nastavit systém - metodiku odborné spolupráce s ostatními organizacemi v rámci péče o dítě a zlepšit podmínky pro práci s klienty OSPODu.

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro koordinaci výkonu sociálně-právní ochrany na Městském úřadě Havlíčkův Brod, specializace agendy na úseku OSPOD za účelem naplnění Standardů a vytvoření pracovních manuálů pro zajištění součinnosti OSPOD a dalších spolupracujících subjektů. Dílčí cíle projektu: 1. Nastavení systematické práce - zvýšení počtu pracovníků na úseku OSPOD (ze stávajících 8, na konečných 10 zaměstnanců) a za pomoci externího dodavatele, který vzejde z výběrového řízení dojde k vytvoření 14. metodik ke Standardům kvality sociálně-právní ochrany dětí 2. Profesní rozvoj zaměstnanců - odborné vzdělávání zaměstnanců 3. Nastavení systému odborné spolupráce- vytvoření metodiky - spolupráce s ostatními organizacemi péče o dítě 4. Materiální a technické vybavení pracovníků OSPOD 5. Vytvoření podmínek pro práci s klienty
Projekt nemá partnery.
Během projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity: 01 - Nastavení systematické práce - zvýšení počtu pracovníků 02 - Profesní rozvoj zaměstnaců 03 - Nastavení systému odborné spolupráce 04 - Materiální a technické vybavení pracovníků OSPODu 05 - Vytvoření podmínek pro práci s klienty 06 - Vedení a řízení projektu
Od února 2014 byli na OSPOD přijati 2 pracovníci. Dale byl přijat manažer projektu. Pro pracovníky je nyní pořizováno technické vybavení a připravuje se výběrové řízení na vytvoření podmínek pro práci s klienty.
Projekt nepočítá s mezinárodní spoluprácí.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílová skupina je tvořena pracovníky OSPODu Městského úřadu Havlíčkův Brod, a to 2 nový pracovníci a 8 stávajících.