Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

 

 

 

Projekt Vzděláváním ke kvalitě předkládá Charita Svaté rodiny Luhačovice a dva partneři Charita sv. Vojtěcha Slavičín a Charita Valašské Klobouky. Specifickým cílem je na základě identifikovaných vzdělávacích potřeb umožnit pracovníkům žadatele komplexní odborné vzdělávání v letech 2013 až 2015. V šestnácti odborných kurzech dalšího odborného vzdělávání, dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách se budou primárně vzdělávat vedoucí pracovníci, sociální pracovníci a pracovnice v sociálních službách, které vykonávají přímou péči. Klíčové aktivity jsou zaměřeny na fundraising NO, ochranu práv uživatelů sociálních služeb, standardizaci kvality sociálních služeb, stížnosti na kvalitu nebo poskytování sociálních služeb, jednání se zájemcem o službu, úvod do reminiscence seniorů, úvod do sociálního práva, Validaci podle Naomi Feil, budování pozitivních vztahů na pracovišti, individuální plánování pro ambulantní a terénní služby, time managment, výcvik v práci s psychickou zátěží, úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování, základní kurz Bazální stimulace, nácvik manipulace s málo pohyblivým nebo nepohyblivým klientem, spirituální kompetence sociálního pracovníka.

 

Hlavním cílem projektu je prohloubení a rozšíření odbornosti pracovníků žadatele a partnerů, kteří napomáhají sociální integraci cílovým skupinám, absolvováním dalšího odborného vzdělávání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a odborného vzdělávání vedoucích pracovníků v akred. kurzech s cílem zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Specifickým cílem je na základě identifikovaných vzdělávacích potřeb umožnit pracovníkům žadatele komplexní odborné vzdělávání v letech 2013 až 2015.
Charita Valašské Klobouky,IČ 73633607, Školní 944, Valašské Klobouky, PSČ 766 01 Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IČ 70435618, Komenského 115, 763 21 Slavičín
V rámci projektu budou účastníci a účastnice absolvovat odborné vzdělávání za účelem zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb s přímou vazbou na péči o klienta.
Celkový počet osob, které v rámci projektu získají jakoukoliv formu podpory je součtem osob žadatele a jeho partnerů, kteří se budou účastnit projektu. Za Charitu sv. Vojtěcha Slavičín se jedná o 20 osob, za Charitu svaté Rodiny Luhačovice se jedná o 14 osob a za Charitu Valašské Kloubouky se jedná o 16 osob.
Projekt není realizován v mezinárodní spolupráci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou pracovníci žadatele a jeho partnerů, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních službách. V projektu budou vzděláváni vedoucí pracovníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. V každém kurzu budou pracovníci žadatele a jeho partnerů, čímž bude zajištěno nejen jejich vzdělávání, ale zároveň i předávání dobrých zkušeností mezi poskytovateli sociálních služeb v okrajové oblasti Zlínského kraje. Celkový počet účastníků je stanoven na 50 osob.