Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Zaměřením tohoto projektu je podpora handicapovaných osob na trhu práce. Konkrétně bude podpořeno 40 osob se zdravotním postižením z Moravskoslezského kraje. Do této cílové skupiny patří jak osoby ucházející se o záměstnání, tak zaměstnané osoby, u kterých se však vyskytuje vysoká pravděpodobnost ztráty tohoto zaměstnání v budoucnu.                                                                           Cílem tohoto projektu je tedy pomoci osobám se zdravotním postižením se získáním a udržením si pracovního místa. K naplnění těchto cílů dojde prostřednictvím vzdělávacích aktivit, rekvalifikací, seminářů, poradenství, konzultací a rozhovorů vedoucích k navýšení motivace a zaměstnatelnosti cílové skupiny.                                                                                                                                                           Veškeré aktivity projektu budou odpovídat specifickým potřebám osob se zdravotním postižením. Bude zajištěn individuální přístup a budou odstraněny překážky bránící těmto osobám v uplatnění na trhu práce. 

Projekt si klade za cíl zvýšit zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením z Moravskoslezského kraje. Cílová skupina bude po absolvování aktivit projektu schopna snadněji si najít nové pracovní místo či si udržet místo aktuální. V rámci projektu dojde také k vytvoření nových pracovních míst. Projekt se bude konkrétně týkat 40 osob s tělesným i duševním postižením, které se ucházejí o zaměstnání, či zaměstnání momentálně mají, ale v budoucnu o něj mohou přijít. K naplnění cílů projektu dojde prostřednictvím účasti cílové skupiny na seminářích zaměřených na motivaci uchazečů, poradenství, vzdělávání, rekvalifikačních kurzů, workshopů, konzultací a rozhovorů.
nerelevantní
K naplnění cílů projektu bude probíhat prostřednictvím účasti cílové skupiny na seminářích a setkáních zaměřených na navýšení kvalifikace, motivace, vzdělávání a poradenství prostřednictvím konzultací a rozhovorů. Těmito aktivitami dojde k odstranění bariér, jež způsobují osobám se zdravotním postižením potíže s udržením si a získáním pracovního místa. Projekt se tak bude zaměřovat na specifické potřeby těchto osob a v konečném důsledku dojde k navýšení uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce.
Prostřednictvím tohoto projektu dojde k navýšení kvalifikace, motivace a celkové zaměstnatelnosti 40 osob se zdravotním postižením z Moravskoslezského kraje. Dále bude vytvořeno 12 nových pracovních míst.
nerelevantní

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou fyzické osoby se zdravotním postižením prvního a druhého stupně z Moravskoslezského kraje, které se buď ucházejí o zaměstnání, nebo zaměstnání v součastnosti mají, ale vyskytuje se zde vysoké riziko budoucí nezaměstnanosti. Cílova skupina bude tvořena celkem 40 osobami se zdravotním postižením, ať už s či bez současného zaměstnání. Výhodou účasti cílové skupiny na tomto projektu je navýšení jejich kvalifikace, motivace a pomoc při úspěšném získání či udržení si pracovního místa.