Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Smyslem projektu byla inventura a racionalizace hospodaření resortu MPSV, a to na základě provedených auditů dílčích oblastí, především auditu personálního a majetkového. Předmětem projektu dále bylo nastavení rozvoje dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců a optimalizace vybraných procesů s cílem zefektivnit a zkvalitnit výkon vnitřních agend v resortu MPSV. Jednotlivé klíčové aktivity byly nastaveny tak, aby na základě analýzy současného stavu identifikovaly slabá místa a navrhly opatření včetně plánu či započetí samotné implementace navržených opatření do prostředí resortu MPSV.

Z důvodu klíčových organizačních změn a aktualizace priorit resortu MPSV na počátku projektu došlo v průběhu realizace projektu k doplnění dílčích aktivit, které navazují na hlavní aktivity, a přispívají tak k naplnění cíle projektu.  

Smyslem projektu je inventura a racionalizace hospodaření resortu MPSV, a to na základě provedených auditů dílčích oblastí, především auditu personálního a majetkového. Předmětem projektu je nastavení rozvoje dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců a optimalizace vybraných procesů s cílem zefektivnit a zkvalitnit výkon vnitřních agend v resortu MPSV. Jednotlivé klíčové aktivity byly nastaveny tak, aby obsahovaly analýzy součsného stavu, dále návrhy opatření a také samotnou implementaci nápravných opatření (na základě zjištění). Jednotlivá zjištění budou implementována v prostředí MPSV.
Do dílčích aktivit projektu je zapojeno celkem 10 partnerů projektu, kteří byli vybráni v rámci resortu MPSV. Mezi ně patří: - Úřad práce - Česká správa sociálního zabezpečení - Fond dalšího vzdělávání - Úřad pro mezinárodní ochranu dětí - Státní úřad inspekce práce - Centrum sociálních služeb Hrabyně - Centrum Kociánka - Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích - Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch - Centrum sociálních služeb Tloskov
Samotný projekt vychází z provedeného personálního auditu, z provedeného nastavení systému vzdělávání, nastavení nového systému přidělování majetku a implementaci doporučení uvedených v provedených analýzách v resortu MPSV a jednotlivá zjištění budou implementována v prostředí Ministerstva práce a sociálních věcí a vybraných příspěvkových organizací. KA01 – Personální audit MPSV KA02 - Implementace výsledků personálního auditu v úřadu MPSV a vytvoření „Personální strategie MPSV“ KA03 – Nastavení systému vzdělávání v úřadu MPSV KA03A - Analýza dopadů Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) na agendu a procesy MPSV KA03B - Analýza možností zavedení principů udržitelné spotřeby v rezortu MPSV KA03C - Minimální standardy pro pracoviště posudkových komisí MPSV KA04 - Audit vnitřních procesů a smluvních vztahů v resortu MPSV KA04A - Analýza tiskového prostředí na Úřadu práce České republiky KA04B - Typologie kanceláře MPSV a Úřadu práce České republiky MPSV KA04C - Snižování environmentálních dopadů organizace KA04D - Zajištění specifické služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro potřeby ergonomické optimalizace designu pracovišť v rezortu MPSV KA04E - Energetický audit KA05 - Nastavení jednotného standardu materiálního vybavení zaměstnanců MPSV KA05A) - Nastavení jednotného standardu materiálního vybavení zaměstnanců Úřadu práce ČR KA06 - Audit a nastavení procesů v oblasti sociálního začleňování KA06B - Audit a nastavení procesů v oblasti výkonu agendy oběhu dokumentů na MPSV KA06C - Analýza možností zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti posudkových komisí MPSV
Počet podpořených organizací: 11 Počet nově vytvořených produktů: 17 - Závěrečná zpráva o personálním auditu v resortu MPSV - Zpráva o implementaci výsledků v úřadu MPSV a komplexní interní „Personální strategie MPSV“ - Jednotný systém vzdělávání v prostředí MPSV - Analýza Cílů udržitelného rozvoje z pohledu ČR se zaměřením na agendu v gesci MPSV - Analýza prověření možností rozšíření principů udržitelné spotřeby na rezortu práce a sociálních věcí - Analýza stávajícího stavu vybavení pracovišť a navržení možné standardizace - Souhrnná závěrečná auditní zpráva za celý resort MPSV - Souhrnná zpráva z optimalizace tiskového prostřední na ÚP ČR - souhrnná zpráva, jež bude obsahovat analýzu kancelářského prostředí v podobě typologie kancelářských prostor MPSV - studie Snižování environmentálních dopadů organizace - souhrnná zpráva, jež bude obsahovat návrh minimálních požadavků na vybavení kanceláří MPSV - souhrnná zpráva o stávajícím energetickém stavu budov a návrhů na snížení jejich energetické náročnosti - Vytvoření seznamu typů pozic dle výkonu agendy a úrovně řízení včetně grafického zobrazení. Výstupem bude „karta“ pro každou pozici, která bude definovat přesné nároky na vybavení jednotlivých zaměstnanců - katalog obsahující seznam typů pracovních pozic dle výkonu věcné agendy, v rámci něhož bude definován jednotný standard materiálního vybavení pro zaměstnance Úřadu práce České republiky - Závěrečná zpráva obsahující analýzu výkonu agend sociálního začleňování - Souhrnná zpráva obsahující doporučení k novému nastavení věcného, personálního a procesního zajištění agendy oběhu dokumentů na MPSV - Souhrnná zpráva mapující možnosti pracovního uplatnění OZP při zajištění podpůrné činnosti spojené s výkonem PK MPSV včetně zmapování možností financování a navržení způsobu jejich proškolení.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů, organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.