Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem projektu je zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života na Praze - západ. Nastavení projektu vychází z podrobné analýzy výchozí situace a ze specifik regionu. Projekt se zaměřuje zejména na ženy vracející se po mateřské/rodičovské dovolené (MD/RD) a péči o závislou osobu do práce, dále na ženy pečující o závislou osobu a ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti.

 

Projekt má 8 aktivit. První je úvodní diagnostika, která si klade za cíl najít silné a slabé stránky účastnic. Na základě pohovoru s psychologem specialistou budou účastnicím navrženy vzdělávací bloky na míru. Další aktivita – Příprava sdílené kanceláře a její provoz umožní začínajícím i již zkušenějším podnikatelkám využít zázemí kanceláře pro své obchodní aktivity. Zároveň zde budou probíhat kurzy.  Smyslem třetím klíčové aktivity je nabídnout ženám kvalitní vzdělávací kurzy. Čtvrtá aktivita spočívá v možnosti on-line poradenství k odborným tématům. Díky páte aktivitě bude současně s průběhem kurzů zajištěno hlídání pro děti jejich účastnic. Šestá aktivita zajistí informovanost cílové skupiny i široké veřejnosti o průběhu a výsledcích realizace projektu – Internetový webový portál.  Sedmá klíčové aktivita se věnuje informování veřejnosti a dotčených subjektů mimo jiné zorganizováním workshopu na téma rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života. Poslední aktivita spočívá v řízení, koordinaci a hodnocení projektu.

Za hlavní cíle si projekt klade: - zlepšit podmínky pro možnost sladění rodinného a pracovního života v regionu Praha - západ - zlepšit situaci v regionu z hlediska rovných příležitostí (počty podnikajících mužů x ženy) - umožnit ženám zahájit a rozvíjet podnikatelskou činnost - připravit je na tuto aktivitu po odborné a jazykové stránce (odborné kurzy) - posilovat u cílové skupiny sebevědomí, rozšiřovat možnosti realizace, do budoucna zvyšovat konkurenceschopnost na trhu (měkké a komunikační dovednosti - kurzy) - vytvořit pro cílovou skupinu zázemí, které ženám umožní přípravu, zahájení a realizaci podnikatelských aktivit (hlídání dětí, sdílená kancelář, poradenství) - nabídnou cílové skupině konzultace s odborníky na otázky spojené s podnikáním - kvalitně informovat cílovou skupinu, partnery i širokou veřejnost o realizaci projektu
- Obec Dolní Břežany - Mikroregion Dolnobřežansko - MC Břežánek - Rodinné centrum Veselý čertík, o.s

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

- Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti - Osoby pečující o závislého člena rodiny - Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce