Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj specifických znalostí a dovedností 113 zaměstnanců společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s., která působí ve zpracovatelském průmyslu a je jediným výrobcem a dodavatelem obalů z nasávané kartonáže v ČR i střední Evropě.

Projekt bude realizován po dobu 16 měsíců. Jeho financování bude probíhat v plné výši v režimu de minimis.

Svým charakterem se jedná o projekt regionální, jež podpoří v rámci specifického rozvoje 113 pracovníků výroby a údržby: mistři a jejich zástupci, pracovníci výroby, předáci dílen údržby, pracovníci údržby. Specifické vzdělávání bude doplněno obecným rozvojem v technické a lektorské oblasti.

Cílem projektu je kvalitativní rozvoj specifických znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti v oblasti velmi specifického a jedinečného výrobního procesu společnosti týkajícího se výroby obalů z nasávané kartonáže, zvýšení jejich odborné kvalifikační způsobilosti a adaptability ve výrobním a inovačním technologickém procesu s ohledem na jeho průběžný vývoj a v neposlední řadě posílení flexibility, stability a konkurenceschopnosti společnosti.

Druhotným cílem je v přímé návaznosti na specifické vzdělávání a zajištění jeho kvality a efektivity, zvýšit technické znalosti cílové skupiny a lektorské dovednosti interních lektorů specifického vzdělávání realizovaného v rámci projektu.

Vzdělávací aktivity budou realizovány v rámci 9 klíčových aktivit.

Specifické i obecné vzdělávání bude realizováno formou uzavřených kurzů ve školící místnosti v sídle společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s. Specifické vzdělávání bude vedeno interními lektory (z důvodu přenosu vlastního specifického know-how), obecné vzdělávání externími dodavateli vzdělávacích služeb.

Hlavní výstupy:

- 113 podpořených osob

- min. 398 úspěšných absolventů.

Projekt má ošetřena hlavní rizika, jen inovativní a má ustanoven zkušený realizační tým disponující odbornými profesními znalostmi a zkušenostmi v oblasti zaměření projektu a s realizací projektů.

Cílem projektu je kvalitativní rozvoj specifických znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti (výroby a údržby) Huhtamaki ČR v oblasti velmi specifického a jedinečného výrobního procesu společnosti týkajícího se výroby obalů z nasávané kartonáže, zvýšení jejich odborné kvalifikační způsobilosti a adaptability ve výrobním a inovačním technologickém procesu s ohledem na jeho průběžný vývoj a v neposlední řadě posílení flexibility, stability a konkurenceschopnosti společnosti. Druhotným cílem je v přímé návaznosti na specifické vzdělávání a zajištění jeho kvality a efektivity, zvýšit technické znalosti cílové skupiny a lektorské dovednosti 5 interních lektorů specifického vzdělávání realizovaného v rámci projektu.
--
Realizaci projektu zajišťuje realizační tým projektu, který se podílí na organizaci externího a interního vzdělávání zaměstnanců společnosti dle nastavených cílů projektu. Aktuálně je uzavřeno první monitorovací období, ve kterém byly realizovány níže uvedené vzdělávací aktivity: Specifické interní vzdělávání - Princip výroby obalů z nasávané kartonáže Specifické interní vzdělávání - Technologický modul (zpracování základní suroviny,rozvlákňování) Specifické interní vzdělávání - Výrobní modul (specifické stroje a technologie) Obecné externí vzdělávání - Základy lektorských dovedností
Očekávaným výsledkem projektu je kvalifikovaný personál výroby a údržby, který se bude podílet na kontinuálním zlepšování výrobních procesů a kvality poskytovaného plnění. Naše společnost si je vědoma toho, že spokojenost a loajalita zaměstnanců i zákazníků je klíčem ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Huhtamaki ČR, a to zejména na evropských trzích.
--

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu je 113 zaměstnanců společnosti Huhtamaki Česká republika, a.s., jejichž potřeby rozvoje v uvedených, zejména specifických, oblastech vycházejí z potřeb společnosti a jednotlivých pracovníků výroby a údržby a vizí a cílů společnosti. Jedná se o následující zaměstnance společnosti: - 4 mistři - 4 zástupci mistra - 82 pracovníků výroby - 3 předáci dílen údržby - 20 pracovníků údržby (vč. elektro). Mezi výše uvedenými jsou i osoby, které mají z věkových důvodů ztížené podmínky uplatnění na trhu práce (osoby do 25 a nad 50 let).