Veřejný detail projektu

Informace o projektu

První aktivitou projektu je výběr účastníků do projektu. Celkem do projektu vstoupí min. 100 účastníků projektu CS z Moravskoslezského kraje, především z okresů Karviná a Ostrava. Vzdělávání účastníků CS bude trvat přibližně po celou dobu projektu, následně bude pokračovat individuální podpora a poradenství. Ve spolupráci s Úřadem práce ČR budou vybrány osoby splňující podmínky projektu pro jednotlivé aktivity. Účastníci budou o projektu informováni prezentací, kde budou specifikovány a objasněny požadavky. S vhodnými zájemci bude sepsána dohoda o účasti v projektu.

Následující aktivitou je Motivační program, jehož cílem je motivace a aktivizace osob CS k zaměstnání a jeho udržení. Po ukončení Motivačního programu budou probíhat rekvalifikační a kvalifikační kurzy.

Dalšími aktivitami je Poradenská činnost, která bude realizována pomocí poradce pro zaměstnání, ten bude k dispozici cílové skupině osobně, telefonicky nebo na e-mailu. Poradenské aktivity budou probíhat rovněž v době výkonu kurzů. Dále pak Pracovní diagnostika, která má za úkol u CS podpořit motivátory ke zvýšení možnosti při uplatnění na trhu práce. Je vhodná pro získání charakteristiky klienta, poznání kladných a záporných vlastností, a možnost dalšího profesního rozvoje.

Jednotlivé rekvalifikační a kvalifikační kurzy, budou sloužit k rozvoji a podpoře osob při získávání nové rekvalifikace a zvýšení, rozšíření dosavadní kvalifikace.

Součástí projektu je zprostředkování zaměstnání min. 13 osobám z CS, případně pomoc s nalezením volného pracovního místa.

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob, prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti ve vytváření podmínek k zaměstnávání cílové skupiny. Zvýšení a podpora účinnosti nastavené aktivní politiky nezaměstnanosti Vytvoření podmínek k zaměstnávání cílové skupiny Motivace a aktivizace k sebevzdělávání, získání a udržení zaměstnání Zvýšení odborné a profesní kvalifikace Pomoc při hledání zaměstnání Řešení problémů cílové skupiny individuálními konzultacemi Zvýšení zájmu zaměstnavatelů o cílovou skupinu
1. Výběr účastníků do projektu 2. Motivační program 3. Poradenské činnosti 4. Pracovní diagnostika 5. Rekvalifikační kurzy 6. Zprostředkování zaměstnání 7. Podpora uplatnění na trhu práce 8. Doprovodná a podpůrná opatření 9. Projektové řízení
Do projektu vstoupí cca 100 osob, a veškeré aktivity projektu ukončí cca 50 osob, tedy získá rekvalifikaci. V rámci projektu bude obsazeno min. 13 nově vytvořených pracovních míst nebo osoby cílové skupiny budou umístěny na volná pracovní místa, a to u realizátora nebo u jiného zaměstnavatele.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu (dále jen CS) budou tvořit uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců.