Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem projektu je zajištění vzdělávání a metodické podpory obcím, které realizují plánování soc. služeb, a to za účelem zvýšení jejich odborných kompetencí v oblasti komunitního plánování tak, aby byly schopny v praxi služby plánovat a tím vytvářet síť dostupných a kvalitních sociálních služeb, které odpovídají potřebám území. Z našich zkušeností vyplývá, že nabídka vzdělávacích služeb v oblasti komunitního plánování stále není dostatečná a je zde značné pole působnosti pro podporu realizátorů plánování soc. služeb, tj. uživatele, poskytovatele a zadavatele. Taktéž o individuální metodickou podporu a konzultace je mezi obcemi stále velký zájem, tyto aktivity však nejsou schopny ze svých rozpočtů financovat.

Metodici proškolí v průběhu projektu cca 144 osob, akreditovaný kurz úspěšně absolvuje min. 115 osob,  dalších asi 120 osob absolvuje neakreditovaný seminář a cca 15 obcím bude poskytnuta metodická podpora v rozsahu min. 200 hodin.

Dle předběžného průzkumu mezi obcemi v Moravskoslezském kraji a také na základě informací Krajského úřadu MS kraje, který rovněž prováděl vlastní průzkum, lze konstatovat, že o tyto aktivity je, a z dlouhodobého hlediska i nadále bude, enormní zájem. Zejména oslovení koordinátoři komunitního plánování v obcích reagovali velmi kladně a potvrdili potřebu vzdělávání a tím tedy i svůj zájem o nabízené projektové aktivity.V příloze dokládáme aktuální zájem obcí MSK o konkrétní vzdělávací a poradenské aktivity (zástupci obcí byli osloveni osobně, telefonicky a elektronicky). Většina obcí uvedla, že do budoucna předpokládá zvyšující se zájem o vzdělávání, který však není možno nyní zcela přesně odhadnout. Mezi informacemi z obcí, které jednoznačně vyjádřily svůj zájem o projektové aktivity, nejsou započteny ty, jenž uvedly, že plánují překládat svůj vlastní projekt. Zároveň však dodaly, že budou-li se svým projektem neúspěšné a náš projekt bude podpořen, využijí naší nabídky.

K podpoře projektu dokládáme také stanovisko KÚ MSK.

Cílem projektu je zajištění vzdělávání a metodické podpory obcím, které realizují plánování soc. služeb, popř. plánují jeho zahájení, a to za účelem zvýšení jejich odborných kompetencí v oblasti komunitního plánování tak, aby byli schopni v praxi služby plánovat a tím vytvářet síť dostupných, kvalitních a sociálních služeb, které odpovídají potřebám daného území.
Ne
V průběhu vzdělávání obcí, které se uskutečnilo v posledních 8 měsících, jsme zaznamenali velmi významnou poptávku po dalších vzdělávacích aktivitách, a to zejména pro nové sociální pracovníky, kteří přišli v souvislosti se změnou legislativy na obecní úřady. Tito lidé jsou více či méně zapojeni do procesu komunitního plánování, chybí jim však dostatečná teoretická základna pro působení v této oblasti. S ohledem na tento fakt se naše organizace rozhodla oslovit všechny obce s rozšířenou působností a rovněž některé mikroregiony nacházející se na území Moravskoslezského kraje za účelem zjištění jejich zájmu o další vzdělávací aktivity. Obce projevily značný zájem jak o nabízené kurzy a semináře, tak také o konzultace poskytované metodiky plánování přímo na místě. Aktivity, které jsou uvedeny níže, tedy v plném rozsahu reagují na potřeby, které vzešly z tohoto šetření. Rovněž dokládáme písemné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který stvrzuje podporu projektu a plánovaným aktivitám. Individuální projekt KÚ MSK je aktuálně u svého konce a další plány jsou zástupci krajského úřadu popsány v přiloženém dokumentu. Jak nám sdělili zástupci KÚ MSK na osobním jednání, z jejich zkušeností vyplývá, že potřeba obcí v oblasti vzdělávací a metodické podpory nebyla dosud plně uspokojena a je zde tudíž dostatečný prostor pro tyto aktivity
Inovativním výstupem projektu bude zpracovaná příručka dobré praxe, která bude uplatňována při komunitním plánování sociálních služeb obcemi Moravskoslezského kraje. Zde budou shromážděny pozitivní příklady a inspirativní náměty z procesu plánování soc. služeb na obecní či regionální úrovni. Postup sběru dat bude následující: - po každém uskutečněném kurzu, semináři či konzultaci budou metodiky zaznamenány příklady dobré praxe (popř. situace, jichž by se měli komunitní plánovači vyvarovat), - příklady budou zpracovány do publikace, která bude obsahovat kromě soupisu příkladů z praxe i metodická doporučení k danému tématu. Přesný rozsah příručky není v tuto chvíli určen, tento bude upřesněn až dle aktuální situace, která vyplyne ze sběru dat. Odhadujeme, že příručka bude mít formát A5 a cca 50 stran. Příručka bude distribuována do všech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje a dále bude k dispozici dalším subjektům (univerzity, VOŠ, realizátoři komunitního plánování apod.). Celkový náklad bude 200 ks. Na realizaci této KA se budou podílet všichni členové realizačního týmu, z odborného hlediska ji však budou mít na starosti zejména metodici/lektoři. Nejdůležitější přímé náklady této KA: část mzdových nákladů realizačního týmu, nákup ICT, náklad na grafické zpracování a tisk 200 kusů této publikace.
Ne

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám, Zadavatelé sociálních služeb