Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na profesní vzdělávání zaměstnanců žadatele. Potřeba vznikla z důvodů inovace výroby a nově vyvinutých výrobků zařazených do výroby. Tím se žadateli otevřely nové obchodní možnosti a trhy. Tech. dokumentace, výroba, zkoušky a následný provoz těchto výrobků u zákazníků musí být zabezpečen procesně pod dohledem EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví v Kolíně nad Rýnem) - bude proškoleno v rámci KA 04. V rámci specifického vzdělávání interně proškolí žadatel své zaměstnance divize letecké a divize přesného lití v oblasti vývoje leteckých turbínových motorů a pomocných energetických jednotek, dále pracovníky ve výrobě a technologii.

Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost firmy formou podpory znalostí a dovedností pracovníků leteckých a slévárenských specialistů. Vyškolit je a tím zvýšit jejich odborné kompetence pro jejich každodenní efektivní práci ve výrobě. Slévárenští specialisté odlévají výrobky také pro leteckou výrobu žadatele. Požadavky na kvalitu jsou obrovské. Letecké motory prochází neustálým vývojem. Zaměstnanci musí na tyto změny rychle reagovat. Vyškolení pracovníci budou lépe a efektivněji realizovat zakázky a efektivněji se podílet na vývoji, konstruování, zkoušení a kontrole výrobků, dále také na výrobě součástí letadel a pomocných energetických jednotek. Zaměstnanci slévárny získají klíčové dovednosti, které zvýší udržitelnost jejich zaměstnání u žadatel. Sníží náklady na výrobu, sníží se počet reklamací a dojde k celkovému zvýšení konkurenceschopnosti firmy. KA byly sestaveny tak, aby plně pokrývaly potřeby cílové skupiny, které byly analyzovány jak z výsledků ročního hodnocení, tak ve spolupráci s vedením výrobních divizí. KA v rámci projektu mají charakter specific. vzdělávání. KA 04 je obecným vzděláváním v rámci projektu. Projekt bude realizovat žadatel prostřednictvím dodavatelů služeb a interních lektorů.

 

 

 

Hlavním cílem je podpora konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců žadatele. Specifické cíle: - dosáhnout a udržet konkurenceschopné ceny výrobků bez negativního vlivu na kvalitu výrobků - prohloubit znalosti a dovednosti zaměstnanců specializovaných profesí pomocí specifického vzdělávání - připravit zaměstnance na konkrétní práci - stabilizovat v pracovním poměru dlouholeté kmenové pracovníky i nové talentované pracovníky - připravit podnikové lektory pro zajištění interních školení /dílčí cíl v rámci obecného vzdělávání/ - vytvořit specifický podnikový vzdělávací program pro zaměstnance Cílů projektu bude dosaženo realizací specifického vzdělávacího programu zaměřeného na vyškolení zaměstnanců žadatele.
Zvýšení konkurenceschopnosti firmy formou podpory znalostí a dovedností 94 pracovníků leteckých a slévárenských specialistů. Vyškolením a zvýšením jejich odborné kompetence pro jejich každodenní efektivní práci ve výrobě. V rámci realizace projektu byl vytvořen nový produkt - vzdělávací program.
V rámci realizace projektu byly rozšířeny specifické znalostí zaměstnanců slévárny v problematice přesného lití a proškolení technického personálu této divize. Školení prováděli interní lektoři. Dále byly v rámci tohoto projektu prohloubeny specifické kvalifikace pro vývoj leteckých motorů a PEJ. Vedoucí oddělení letové způsobilosti byl proškolen v oblasti evropských předpisů pro bezpečnost letového provozu (DOA). Klíčové aktivity probíhaly v souladu s harmonogramem uvedeným v projektové žádosti.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci/kyně žadatele. Tito se budou na realizaci KA podílet svou účastí. Získané dovednosti budou zaměstnanci/kyně ihned aplikovat v praxi. Od všech proškolených osob bude získána zpětná vazba a další semináře budou přizpůsobovány k jejich potřebám. Výuka bude vedena interaktivně, což předpokládá zapojení cílové skupiny ve všech činnostech. Výuka bude obsahovat praktické ukázky slévárenských postupů, důsledky špatných postupů budou demonstrovány na neshodných kusech. Důraz bude kladen i na kontrolu a správnost pochopení obsahu výuky. Zaměstnanci/kyně budou vedeni k samostatnosti. Po skončení projektu budou mít permanentní podporu v podnikových lektorech. Zaměstnanci/kyně dostanou manuály (školící materiál) jako součást další podpory a powerpointové prezentace na CD, aby se mohli k probírané problematice kdykoliv vrátit.