Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Z důvodu udržení firmy na evropském trhu a stále narůstajících požadavků na dovednosti a kompetence zaměstnanců, jejich odborné znalosti a uplatnění se na trhu práce, bylo ve společnosti LUBRICANT s.r.o. provedeno hodnocení stavu a rozvoje lidských zdrojů. Na základě výsledků byly určeny konkrétní nedostatky ve vzdělání zaměstnanců, byl vytvořen a doporučen firemní vzdělávací program zaměřený na profesní a klíčové dovednosti, díky němuž bude zvýšena udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnosti na trhu práce a konkurenceschopnost firmy. Rovněž byla doporučena příprava podnikových interních lektorů. Projekt je určen pro všech 29 zaměstnanců společnosti. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti firmy pomocí vzdělávání zaměstnanců, zvýšení jejich odborných znalostí, dovedností a kompetencí. Doporučený vzdělávací program odpovídá potřebám cílové skupiny a zvyšuje její schopnost adaptability na neustále se měnící podnikatelské prostředí.

Vzdělávání v rámci projektu bude realizováno např. v tématech tribotechnika, chcemická legislativa, vzdělávání vedení firmy, ekonomické vzdělávání pro pracovníky administrativy či vzdělávání v logistice. V souladu s výzvou byla vybrána klíčová aktivita Rovné příležitosti žen a mužů: byla stanovena odpovědná osoba, která bude na prosazování rovnosti žen a mužů v podniku dohlížet. Tato pracovnice projde zároveň proškolením v problematice rovnosti žen a mužů a povede interní školení v tematice.

Projekt je zaměřen na obecné vzdělávání s převahou vzdělání odborného, některé klíčové dovednosti budou školeny jako doplněk odborného vzdělávání.

Cílem projektu je zvýšení odborných i klíčových znalostí a dovedností zaměstnanců firmy LUBRICANT s.r.o. zaměřených zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení a udržení kvalifikace, a tím rovněž dosažení zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Projekt je svým pojetím zaměřen do několika oblastí a je orientován na celkový rozvoj pracovní způsobilosti zaměstnanců pro zvýšení jejich kvalifikace, čímž bude umožněno zvýšení šancí udržitelnosti zaměstnání a zaměstnatelnosti na trhu práce. Specifickým cílem je realizace převážně odborného vzdělávání zaměstnanců žadatele, které má vazbu na jejich pracovní pozici, vyškolení vlastních interních lektorů a doplňkově rovněž proškolení v klíčových dovednostech. Realizací projektu dojde k rozvoji kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců.
Projekt byl zahájen 1.7.2013. V současné době jsou připravovány podklady pro výběrová řízení.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílová skupina se skládá ze všech 29 zaměstnanců firmy. Struktura firmy pro vzdělávání je rozdělena následovně: 2 zaměstnanci vedení firmy, 5 zaměstnanců střední management, 6 zaměstnanců obchodní zástupci, 7 zaměstnanců administrativa, 9 zaměstnanců logistika, sklad, technici. Cílová skupina osob 50+ : všech 8 pracovníků projde min. 1 školením, někteří budou školení v jazykových kurzech, někteří rovněž ve školení tribotechniky. Jeden muž se stane interním lektorem a bude své poznatky a zkušenosti předávat dále. Žena starší 50 let se bude vzdělávat v odborných tématech pro vedení firmy.