Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt se skládá z 5 klíčových akivit:1. Terénní podpora osob pečujících o dítě s těžkým zdravoním postižením - tvprba osobních plánů sdílené péče, poskytování podpory a poradenství osobám pečujícím o dítě s postižením v oblasti sdílené péče, plánu osobních cílů k získání sebejistoty,nácvik a trénink kontaktu s prostředím trhu práce, poradenství v oblasti zařazení dítěte do předškolního zařízení, hledání zdrojů.2. Seberozvojové a svépomocné skupiny jako posílení komunikačních kompetencí, sebevědomí, naučení se technik zvládání stresu, nabídka námětů pro trávení volného času s dítětem s postižením, posílení a podpora zakládání svépomocných skupin rodičů dětí s postižením.3. Trivium - odborné semináře pro zvýšení kompetencí pro vstup na trh práce jako posílení specifických kompetencí účastníků uplatnitelných při získávání zaměstnání. Cílem aktivity je podpoření sociálních dovedností a sebehodnocení.4.vzdělávání poradců terénní podpory v oblasti mentoringu a koučingu - absolvování vzdělávacích kurzů na téma motivace, mentoring a koučing.5. informační podpůrné nástrojevytvoření webových stránek se sekcemi - nabídka pracovních úvazků vhodných pro pečující osoby, - nabíka možností integrace dětí s postižením, - nabídka aktivit a akcí vhodných po rodiny dětí s postiženímVe 2. roce projektu vznikne brožura Šlo to... Půjde to! s příklady dobré praxe popisujícími skloubení péče o dítě s postižením s profesním životem.

Zvýšení úrovně sociálních a profesních dovedností rodičů dětí se zdravotním postižením v 8 krajích ČR potřebných ke vstupu na trh práce. Zvýšení možnosti využívat Sdílenou péči jako integrální přístup k řešení složité životní situace.
Projekt byl realizován od 1.1.2013 do 30.6.2015. Byl zaměřen na přípravu rodičů pečujících o dítě s postižením na návrat na trh práce. V rámci projektu jsme neměli ambice, aby tyto osoby v průběhu projektu našly zaměstnání. Cílem projektu bylo: 1. Zvýšení úrovně sociálních a profesních dovedností rodičů dětí s těžkým zdrav. postižením v 8 krajích ČR potřebných ke vstupu na trh práce. Celodenní péče o dítě, nutnost častých hospitalizací dítěte vede tyto osoby k tomu, že ztrácejí nejen své profesní dovednosti, sociální kontakty, schopnost tyto kontakty navazovat, ale i sebedůvěru v to, že mohou na trhu práce uspět. 2. Zvýšení možnosti využívat Sdílenou péči jako integrální přístup k řešení složité životní situace. Vyšší úrovní využívání vnitřních zdrojů uvnitř rodiny, přátel či komunity a zlepšením péče "o sebe" chceme zvýšit schopnost posilovat vlastní osobnost a připravit se na profesní změnu. Projekt se skládal z 5 klíčových akivit: 1. Terénní podpora osob pečujících o dítě s těžkým zdravoním postižením - v rámci konzultací poradce terénní podpory s pečující osobou byla obsahem aktivity tvorba osobních plánů sdílené péče, poskytování podpory a poradenství osobám pečujícím o dítě s postižením v oblasti sdílené péče, plánu osobních cílů k získání sebejistoty,nácvik a trénink kontaktu s prostředím trhu práce, poradenství v oblasti zařazení dítěte do předškolního zařízení, hledání zdrojů. Aktivita 01 probíhala od 4/2013 do 6/2015 na 5 pracovištích SPRP v 8 krajích České republiky. 2. Seberozvojové a svépomocné skupiny jako posílení komunikačních kompetencí, sebevědomí, naučení se technik zvládání stresu, nabídka námětů pro trávení volného času s dítětem s postižením, posílení a podpora zakládání svépomocných skupin rodičů dětí s postižením. Na pracovištích probíhalo setkání svépomocných a seberozvojových skupin pod odborných vedením. 3. Trivium - odborné semináře pro zvýšení kompetencí pro vstup na trh práce jako posílení specifických kompetencí účastníků uplatnitelných při získávání zaměstnání. Cílem aktivity bylo podpoření sociálních dovedností a sebehodnocení. V průběhu projektu byly realizovány dva bloky 5 denního vzdělávání. 4.vzdělávání poradců terénní podpory v oblasti mentoringu a koučingu - absolvování vzdělávacích kurzů na téma motivace, mentoring a koučing. 5. informační podpůrné nástroje Aktivita obsahovala vytvoření webových stránek se sekcemi - nabídka pracovních úvazků vhodných pro pečující osoby, - nabíka možností integrace dětí s postižením, - nabídka aktivit a akcí vhodných po rodiny dětí s postižením !". Ve 2. roce projektu vznikla brožura "Šlo to ... Půjde to!".Brožura je založena na příkladech dobré praxe rodin, kde se podařilo skloubit péči o dítě s těžkým zdravotním postižením se spokojeným rodinným životem a pracovním uplatněním. Brožura má i část zaměřenou na možnosti integrace dětí s těžkým zdravotním postižením do předškolních a školních zařízení a na nabídku respitní péče a osobní asistence v místech dopadu.
Všechny naplánované aktivity byly úspěšně realizovány. Aktivita 1- tvorba osobních plánů sdílené péče, poskytování podpory a poradenství osobám pečujícím o dítě s postižením v oblasti sdílené péče, plánu osobních cílů k získání sebejistoty, nácvik a trénink kontaktu s prostředím trhu práce, poradenství v oblasti zařazení dítěte do předškolního zařízení, hledání zdrojů. Každá zapojená pečující osoba obdržela minimálně 10 konzultací v rozsahu 1,5 hodiny. Indikátor byl splněn, hodnota byla dokonce překročena. Aktivita 2 - setkávání pečujících osob v rámci svépomocných a seberozvojových akcí - indikátory byly naplněny. Aktivita 3 - Trivium-odborné semináře pro zvýšení kompetencí pro vstup na trh práce jako posílení specifických kompetencí účastníků uplatnitelných při získávání zaměstnání. Vzdělávání přineslo pečujícím osobám jak teoretické informace, důležité pro návrat na trh práce, ale svým zaměřením bylo také velmi praktické. Účastníci při praktickém nácviku jednotlivých dovedností jako je nácvik rozhovoru s personalistou nebo sebeprezentace využívali videotechniku pro zpětnou vazbu. Indikátor byl splněn. Aktivita 4 - vzdělávání poradců terénní podpory v oblasti mentoringu a koučingu - absolvování vzdělávacích kurzů na téma motivace, mentoring a koučing. Poradci se naučili všechny metody účinně používat a rozumět dobře novým trendům v metodách. Indikátor byl splněn. Aktivita 5 - - Informační podpůrné zdroje V rámci projektu byly vytvořeny webové stránky se třemi specializovanými sekcemi a byla vydána brožura s názvem "Šlo to ... Půjde to!". Indikátory tak byly naplněny.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Osoby pečující o osobu blízkou – dítě se zdravotním postižením