Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Obsahem projektu je realizace programu zaměstnanosti pro 75 účastníků, kteří spadají do cílové skupiny etnické menšiny se sníženou schopností získat uplatnění na trhu práce a osoby z jiného sociokulturního prostředí,obtížně nalézající vhodné pracovní příležitosti, navíc častokrát bez trvalých pracovních návyků a požadovaných dovedností.

Cílová skupina předkládaného projektu bude zaměstnána na pozici APK (Asistent prevence kriminality II) v rámci obecní/městské policie.Jedná se o plně funkční a ověřený nástroj zaměstnanosti a integrace.

Projekt bude mít pro cílovou skupinu řadu efektů:a) získání pracovních zkušeností, nových znalostí a dovedností v rámci vzdělávacích aktivitb) rozvoj osobnosti podporující sociální integracic) zvýšení sebevědomí a pocitu vlastní hodnotye) získaní individuální podpory při orientaci na volném trhu práce a při hledání zaměstnáníf) zvýšení šancí na uplatnění po skončení projektug) vytvoření pozitivního vzoru z řad cílové skupiny v místních komunitách a mezi zaměstnavatelih) zvýšení bezpečí v místních komunitách a vytvoření prostoru pro sociální smíri) prohloubení spolupráce subjektů působících v rámci komunity v oblasti prevence kriminalityj) ověření nového konceptu pracovní pozice APK v oblasti sociální a situační prevence

Častým problémem nástrojů zaměstnanosti pro naši cílovou skupinu bývá realizace vzdělávacích aktivit (např. rekvalifikačních kurzů) bez navazujícího zaměstnání. V tomto projektu budou účastníci skutečně zaměstnáni aprůběžně vzděláváni, přičemž akcent na zaměstnávání budeme klást také při realizaci všech aktivit v rámci projektu.Přidaná hodnota tohoto projektu spočívá nejen v rozšíření nabízených služeb (pravidelné a akreditované vzdělávání, individuální, cílená podpora), ale i v rozšíření počtu účastníků projektu zvláště v jeho bezprostředním zahájení o náhradníky, kteří tak získají základní impulz pro změnu svého postoje zapojení se do pracovního procesu.  

Cílem projektu je prostřednictvím zaměstnání a dlouhodobého vzdělávání 75 zástupců CS umožnit jejich uplatnění na volném trhu práce a právě za pomoci nabytého vzdělání, vyšších sociálních kompetencí a zaměstnanosti zajistit integraci této CS do společnosti. Kromě roviny integrační má projekt rozměr bezpečnostní. Vytvoření 75 pozic APK přinese zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí,dojde ke zvýšení bezpečí občanů ČR, k jejich vyšší důvěře v instituce garantující právo (obecní policie a Policie ČR) a ve snížení mnohdy zástupných důvodů pro pořádání násilných demonstrací a nepokojů a nastolení sociálního smíru. Potřebnost projektu je možné opřít o dva hlavní problémy, které jsou jeho realizací řešeny: 1) vysoká nezaměstnanost a rostoucí počet sociálně vyloučených lokalit 2) zvyšující se sociální napětí, frustrace veřejnosti vyúsťující v extremistické návrhy řešení a násilné akce (pochody, demonstrace) a protiprávní činnost (přestupky,přečiny a trestné činy).
Projekt nemá partnera.
Klíčová aktivita 01: Přípravná fáze Říjen 2013 Oslovení a předání základních podkladů k projektu vybraným představitelům měst k možnosti zapojení se do projektu APK. Vyhodnocení zájmu z oslovených měst. Výběr 20 měst a příprava setkání představitelů 20 měst. Příprava podkladů pro výběr cílové skupiny a mentorů. Příprava realizace všech třech výběrových řízení na dodavatele služeb. Listopad 2013 Prezentace projektu zástupcům 20 vybraných měst. Předání základních podkladů pro výběr cílové skupiny, tj. APK a pro výběr jejich mentorů, pracovníků obecní policie, kteří úzce spolupracují s APK, podílejí se na jejich řízení, hodnocení, kontrole a zároveň spolupracují s realizačním týmem projektu. Distribuce požadavků na mentory jednotlivým městům, sběr dat o zájemcích na tuto pozici a náhradníků. Klíčová aktivita 02: Výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality Vyhlášení výběrového řízení na pozice asistentů prevence kriminality. Vybraná obec zajistí medializaci výběrového řízení. Na základě ústního pohovoru a po dodání písemných podkladů, bude vybráno celkem 115 kandidátů na pozici APK, ti všichni projdou vstupním vzděláváním. Do vzdělávání je tedy zařazeno o 40 (celkem 115) kandidátů na práci APK více než bude počet zaměstnaných (vybraných) po dobu 17 měsíců, kterých bude 75. Cílem je motivovat vybrané aspiranty na pozici APK k co nejlepším studijním výkonům a vytvořit si připravenou skupinu náhradníků pro případ fluktuace APK. Uchazeč, který splní všechna výše uvedená kritéria, je zařazen do vstupního vzdělávacího kurzu (viz. klíčová aktivita č. 03). Oslovení a součinnost s mentory v jednotlivých městech při přípravě a zahájení výběru kandidátů na pozici APK. Výběr bude proveden v každé vybrané lokalitě.
Obecným cílem projektu je prostřednictvím zaměstnávání a vzdělávání cílové skupiny rozšířit její možnosti uplatnění na trhu práce a právě za pomoci zaměstnanosti jí umožnit integraci do společnosti. Specifickými cíli pak jsou: 1. Vytvoření 75 nových pracovních míst pro cílovou skupinu 2. Rozšíření stávajících míst o doplňkové služby (vzdělávání, individuální poradenství při hledání pracovního uplatnění, individuální plánování, týdenní hodnocení práce aj.) Výstupem projektu bude nový produkt komplexní, na sebe navazující Soubor pomůcek pro účastníky projektu coby praktické příručky k přípravě a činnosti nejen asistentů, ale rovněž i jejich mentorů. Závěrečná podoba Souboru pomůcek bude ověřována, v obcích a městech realizace projektu. Soubor pomůcek pak bude sloužit jako obecný postup pro obce a města, která v budoucnu projeví zájem řešit problémy v sociálně vyloučených lokalitách formou vytvoření pracovních míst asistentů prevence kriminality, kteří se stanou součástí bezpečnostní složky obce - obecní policie. Zkušenosti, informace a podněty z jednotlivých obcí, kde bude projekt realizován, budou průběžně vyhodnocovány. Základním komunikačním partnerem pro tvůrce Souboru pomůcek je určený místní koordinátor v dané obci/městě. Součástí souboru bude: A) ZÁKLADNÍ MANUÁL PRO MENTORY z řad obecních|městských policií pod názvem Specifikace činnosti a vedení Asistentů prevence kriminality v rámci komunitní prevence B) PŘÍRUČKA ZVLÁDÁNÍ NE / STANDRADNÍCH SITUACÍ Asistenta prevence kriminality a prezentace technik vyjednávání a získávání protějšků v mezních situací C) Předkládaný projekt poskytne 100 % podpory ke zkouškám odborné způsobilosti pro 75 APK. Všichni APK získají potřebné odborné znalosti, projdou odbornou přípravou. Dále se mohou zúčastnit zkoušek odborné způsobilosti.
Ne

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí