Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřený na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin osob z řad uchazečů/uchazeček a zájemců/zájemkyň o zaměstnání s handicapy na trhu práce ve formě dlouhodobé nezaměstnanosti (více než 6 měsíců) a věku nad 50 let a to prostřednictvím efektivního a cíleného využití komplexního souboru nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt se zvláště zaměří na soby starší 50 let, které jsou na trhu práce nejvíce postihovány diskriminací, případně jsou na trhu práce výrazně znevýhodněny (zejména díky handicapům – nižší flexibilita, neznalost moderních technologií, nižší kvalifikace, atd.).

Cílem projektu je prostřednictvím individuální i skupinové práce s cílovou skupinou odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které cílové skupině brání aktivně vstoupit na trh práce a získat udržitelné zaměstnání. Inovativním nástrojem pro odbourání bariér a strachů bude využití individuálního koučinku pro CS nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let.

Projekt je realizován širokým regionálním partnerstvím propojující Ústecký kraji (samospráva), Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem (státní správa), Krajskou hospodářskou komoru ÚK (sdružení zaměstnavatelů), NNO – Omni Tempore o.p.s. a INTERAGENT a školu Evropskou obchodní akademii p.o. Toto partnerství je zárukou nejen propojení potřeb cílových skupin i možností významných zaměstnavatelů v regionu Ústeckého kraje, ale i úspěšné a efektivní realizace všech projektových aktivit směřujících k eliminaci handicapů cílové skupiny na trhu práce ve všech zvolených regionech.

Projekt realizuje aktivity na podporu motivace cílových skupin pro aktivní řešení svého postavení na trhu práce a to prostřednictvím vyhodnocení a ocenění nejlepších účastníků projektu. Motivace v této podobě se u v minulosti realizovaných projektu velmi osvědčila.

Projekt probíhá v okresech Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem v Ústeckém kraji a je plánován na dobu 11 měsíců.

Obecným cílem projektu je podpořit aktivní zapojení cílové skupiny s handicapy na trh práce v Ústeckém kraji pomocí komplexu provázaných nástrojů APZ a podpořit tak zaměstnanost této CS. Specifickými cíli je: 1. Připravit metodiku individuálního koučinku pro specifickou CS nezaměstnaných osob starších 50 let a tu pilotně ověřit v rámci projektu; 2. Zapojit do řešení problematiky relevantní neziskový sektor, školy a hospodářskou komoru s cílem definovat nejlepší metody a nástroje odpory CS; 3. Vybrat relevantní CS pro vstup do projektu a efektivně s ní pracovat pro ověření nastavení vhodných i inovativních nástrojů podpory; 4. Využít vytvořené poradenské, motivační a vzdělávací nástroje s využitím face-to-face i online nástrojů; 5. Vyhodnotit a ocenit nejlepší účastníky programu.
- Partner 1 – Úřad práce České republiky - Partner 2 – Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje - Partner 3 – OMNI TEMPORE o.p.s - Partner 4 – INTERAGENT o.s. - Partner 5 – Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace
Na začátku realizace projektu byl vytvořen realizační tým a ustaveny strategické úrovně řízení projektu (KA01). V první fázi realizace projektu bude vytvořena „Metodika individuálního koučinku s CS nezaměstnaných osob ve věku nad 50 let“ (KA02), která se bude zakládat na speciálně formulovaných a řazených otázkách, jež vedou k hlubšímu uvědomění koučovaného ve vztahu k řešenému tématu – tedy návratu na trh práce a udržení se tam, včetně uvědomění si, kam chce klient na pracovním trhu směřovat a kde vidí svou budoucnost. Metodika bude pilotně ověřena na 30 účastnících projektu v rámci realizace KA07. Spolu s realizací výše zmíněných aktivit bude o počátku projektu probíhat cílené oslovení zástupců CS (KA03) uchazečů a zájemců o zaměstnání s handicapy na trhu práce v podobě dlouhodobé nezaměstnanosti a věku nad 50 let. Předpokládá se, že do projektu vstoupí 140 zástupců CS v okresech Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Po jejich vstupu do projektu bude v rámci vytvořených Informačně poradenských center probíhat individuální, skupinové poradenství (KA04) a motivační a aktivizační kurzy (KA06). U vybraných účastníků bude zajištěna pracovní a bilanční diagnostika pro vytyčení jejich další cesty a návratu na trh práce (KA05). Rekvalifikační a vzdělávací kurzy (KA08) budou zajištěny pro cca 40 účastníků projektu. Kurzy budou vycházet ze zjištěných potřeb trhu práce, potřeb a požadavků zaměstnavatelů i účastníků projektu. Všichni účastníci budou směřováni k návratu na trh práce. Pro 24 z nich bude umožněno podpořit vytvoření nového pracovního místa nebo umístění na volné dotované pracovní místo formou dotovaného zaměstnání (KA09). Všem účastníkům budou po celou dobu realizace projektu proplácena doprovodná opatření (cestovné, stravné při aktivitách delších než 5 hodin, péče o dítě, atd.)(KA10). V průběhu realizace projektu a zejména pak na jeho závěru budou probíhat diseminační aktivity o nově vytvořeném produktu a realizaci projektu k subjektům na trhu práce v Ústeckém kraji. Bude se jednat o 3 vzdělávací diseminační workshopy pro zaměstnavatele s cílem motivovat je zaměstnávat osoby se zvýšenou potřebou péče na trhu práce (CS) a závěrečná konference, na které bude zhodnoceno pilotní ověření koučinku v praxi. Na závěrečné konferenci budou současně oceněni nejlepší účastníci projektu.
Předpokládanými výsledky projektu jsou: - 140 podpořených osob (účastníků projektu) - 24 dotovaných pracovních míst (16 nových DPM a 8 volných DPM) - 32 úspěšných absolventů kurzů - 1 nově vytvořený/inovativní produkt (Metodika individuálního koučinku nezaměstnaných osob 50+)
Není relevantní

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří vyžadují zvýšenou péči při zprostředkování. Projekt je zacílen na osoby, které jsou v evidenci uchazečů déle než 6 měsíců nebo jsou ve věku nad 50 let. Cílová skupina je regionálně vymezena okresy Děčín, Most, Teplice a Ústí nad Labem.