Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na podporu zaměstanosti osob, které z důvodu péče o rinného příbuzného ztratily práci a kvalifikaci a osoby nad 50 let, které se nacházejí v ohrožení kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti a které mají zájem o sociální vzdělání z důvodu možného budoucího uplatnění na trhu práce. Cílová skupina se nachází v Jihomoravském kraji převážně v okrese Brno město. Hlavním cílem projektu je komplexní podpora sociální integrace a zvýšení zaměstnanosti uvedené cílové skupiny. V rámci projektu bude realizována řada aktivit, jejichž jádrem je vzdělávání a kvalifikace cílové skupiny a následné umístění části na trh práce.

Hlavním cílem projektu je aktivizovat osoby pečující o osobu blízkou a nezaměstnané osoby starší 50 let, zabránit ztrátě jejich motivace pro hledání pracovního uplatnění a zabránit prohlubujícímu se pocitu frustrace z dlouhodobé nezaměstnanosti, která může vést k sociálnímu vyloučení. Cílem projektu je nabídnout této cílové skupině ucelený program vedoucí ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce podle jejich individuálních potřeb. Důležitou součástí programu je zprostředkování zaměstnání.
V měsíci listopadu 2014 došlo k naplnění klíčové aktivity 01 - výběr účastnic/účastníků projektu. Výběr prováděl manager projektu a to z cílové skupiny osob nad 50 let - dlouhodobě nezaměstnaných, vedených na ÚP Brno-město a dále z druhé cílové skupiny, tj. osob, které pečovaly o osobu blízkou. Ve dnech 8., 9., 10., 11., 12. a 15.12.2014 probíhal kurz pracovní psychodiagnostiky v časové dotaci 5 vyučovacích hodin. Tento kurz se skládal ze dvou částí a to z úvodní společné a následně z individuální. Kurzu se zúčastnilo všech 12 osob. Všichni účastníci obdrželi osvědčení o absolvování. tímto byla naplněna klíčová aktivita 02 projektu. Ve dnech 12., 14., 15., 20., a 21.1.2015 probíhal motivační kurz v časové dotaci 50 vyučovacích hodin. Všichni účastníci se během kurzu zdokonalili jak v ústním, tak písemném projevu. Naučili se objektivně hodnotit reálné cíle, orientovat se na trhu práce, vypracovat životopis a motivační dopis. Analyzovali svoje slabé a silné stránky, seznámili se se základy pracovně právního minima, absolvovali trénink psychosociálních dovedností. Vše si vyzkoušeli v modelových situacích. Cíl kurzu motivovat účastníky k pozitivním změnám v sebehodnocení a životní orientaci byl splněn. Kurzu se zúčastnilo všech 12 osob. Všichni účastníci obdrželi osvědčení o absolvování. Dne 4.2.2015 byl zahájen akreditovaný ( akreditace MPSV ČR ) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, do kterého nastoupilo 13 osob. Tento kurz se skládá ze 100 hodin teorie a 55 hodin odborné praxe. Celkem 155 hodin. Pro teoretickou výuku jsou účastníci rozděleni do dvou skupin, ve kterých probíhá shodná výuka ve stejné časové dotaci pod vedením stejných lektorů. V rámci teoretické výuky budou k dispozici lektorům a cílové skupině dataprojektor, projekční plátno a flipchart. Pro výkon praxe jsou účastníci rozděleni do dvojic (jedna trojice) a praxi vykonávají v pobytových sociálních službách provozovaných příjemcem dotace. Všem účastníkům kurzu jsou k dispozici odborné publikace pečovatelství a pomůcky pro výkon praxe. Závěrečné zkoušky jsou naplánované na 17.4.2015 a zahrnují písemný test, ústní obhajobu a praktickou zkoušku. Absolventi získají odborné znalosti a dovednosti pro výkon pracovníka v sociálních službách, obdrží osvědčení o absolvování s celostátní platností. Všem účastníkům je zajištěno stravné. Dne 21.4.2015 proběhly závěrečné písemné a ústní zkoušky v zasedací místnosti úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno-město, Křenová 66, Brno. Byly vedeny pětičlennou zkušební komisí a to v čase 14-16 hodin. Zkoušek se účastnilo všech 13 osob. Všichni navštěvovali rekvalifikační kurz řádně, a to jak teoretickou výuku, tak i praktickou. Zodpovědně se v praxi připravovali na výkon pozice pracovníka v sociálních službách, o práci se zajímali , byli iniciativní, tudíž závěrečné zkoušky absolvovali úspěšně a obdrželi osvědčení s celostátní platností. Praktické zkoušky absolvovali ve dvojicích, respektive jedna trojice, pod vedením lektorů praktické výuky v sociálním zařízení Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno-město , Ondřeje Veselého 5a, Brno-Slatina v různých termínech, od 6.4. do 17.4.2015. Rovněž praktické zkoušky složili všichni úspěšně. S osmi absolventy bylo po složení písemných, ústních zkoušek a praktické zkoušky zahájeno jednání o zaměstnání. Rekvalifikační kurz všechny účastníky dobře připravil k umístění na trh práce. Po celou dobu trvání rekvalifikačního kurzu bylo všem 13 účastníkům zajištěno stravné. V rámci projektu došlo k plnění závěrečné aktivity projektu – podpora uplatnění na trhu práce. Celkem bylo na pozici pracovníka v sociálních službách zaměstnáno 7 úspěšných absolventů rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Dvě nová pracovní místa vznikla v Domově pro seniory v Brně na ul. Okružní, další 2 pracovní místa vznikla v Domově pro seniory v Brně na ulici Koniklecová a tři nová pracovní místa u Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno-město, v zařízení poskytující sociální služby, O. Veselého, Brno. Pracovní smlouvy s novými zaměstnanci byly podepsány dne 30.4.2015, s nástupem od 1.5.2015. Zaměstnání předcházel nákup služby zprostředkování zaměstnání pro 4 absolventy a to u personální agentury , která disponovala povolením ke zprostředkování zaměstnání. Následovala Žádost o posouzení a případné přidělení podpory de minimis. Tato byla schválena MPSV pro: DPS Okružní, DPS Koniklecová a OS ČČK Brno-město. Od 1.5.2015 do 31.10.2015 probíhala klíčová aktivita 05 projektu Podpora uplatnění na trhu práce. Všech 7 úspěšných absolventů, se kterými byly uzavřeny pracovní smlouvy se realizovalo v zaměstnání na pozici pracovníka v sociálních službách. Během této doby uplatnili všechny nabyté znalosti a dovednosti z klíčových aktivit projektu – 02 Pracovní psychodiagnostiky, 03 Motivačního kurzu a hlavně 04 Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Jejich práci dozorovali jim nadřízení pracovníci na konkrétních pracovištích a ve všech případech byla shledána jako přínosná pro zařízení resp. pro samotné klienty. Péče o seniory je velice náročná jak fyzicky , tak po psychické stránce. Účastníci projektu si v provozu tuto zátěž uvědomili a na základě dobré přípravy z aktivit projektu vše dobře zvládli. Svoje znalosti a dovednosti prohloubili, zdokonalili a získali jistotu ve výkonu tohoto povolání. Hlavní cíl celého projektu byl splněn. Absolventi získali uplatnění na trhu práce , odborné znalosti, životní orientaci , osobní rozvoj a motivaci k dalším aktivitám v oblasti sociálních služeb. Ze strany Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno, jakožto příjemce podpory , byla provedena kontrola Vyúčtování mzdových nákladů předložených zaměstnavatelem DPS Okružní, Brno a DPS Koniklecová Brno v souladu s Dohodou o poskytnutí mzdového příspěvku na nově vytvořené pracovní místo a příspěvek byl proplacen v termínu.
Celý projekt, resp. všechny klíčové aktivity projektu byly nastaveny tak, aby osobám z obou cílových skupin: 1.skupiny - osoby nad 50 let , dlouhodobě nezaměstnané , vedené na Úřadu práce a 2. skupiny - osoby, které pečovaly o osobu blízkou a ztratily zaměstnání , poskytly ucelené vzdělání vedoucí k jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Ze 13 účastníků projektu a jeho klíčových aktivit bylo 7 zaměstnáno na pozici pracovníka v sociálních službách. Příjemce podpory Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno zaměstnal 3 pracovníky, z čehož 2 si ponechal i po skončení projektu. Ze 4 pracovních míst v DPS Koniklecová, Brno a DPS Okružní, Brno si místo udržely další 2 osoby. Zbylí 3 účastníci byli v klíčových aktivitách projektu KA 2 – Pracovní psychodiagnostika, KA 3 – Motivační kurz a KA 4 – Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách obecně i odborně vzděláni a proto nemají potíž s aktivním hledáním pracovní místa. Cíleně se zajímají o pozice , které odbornost pracovníka v sociálních službách vyžadují. Uplatní se v zařízeních sociální péče a organizacích poskytující sociální služby. Aktivity projektu zaměřené na znevýhodněnou skupinu má pozitivní účinek na společnost a veřejný zájem.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

První cílovou skupinou jsou osoby, které se staraly / starají o osobu blízkou a nyní se chtějí vrátit zpět do pracovního procesu. Druhou cílovou skupinou jsou osoby nad 50 let dlouhodobě vedené na Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, kteří mají zájem o kvalifikaci v oblasti sociálních služeb.