Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na dostupnost kvalitní a různorodé nerodinné denní péče o děti, která je jednou ze zásadních podmínek podpory zaměstnanosti žen a rovných příležitostí mužů a žen včetně harmonizace rodiny a zaměstnání. Situace v této oblasti je v ČR dlouhodobě předmětem oprávněné kritiky, a to zejména deficit služeb péče pro děti do 3 let věku. Dnešní situace vyžaduje nabídku jejích rozmanitých forem, které reflektují různé potřeby dětí a rodičů. Cílem projektu je rozšířit nabídku nerodinné denní péče o děti v ČR na základě příkladů dobré praxe z Francie, tj. země s velmi rozvinutým systémem neinstitucionální nerodinné péče, který se v praxi osvědčil a je dále rozvíjen. Přínosem projektu bude vytvoření metodik přinášejících vzory a návody pro zavádění nebo rozšíření služeb denní péče.

Cílem projektu je popsat možnosti rozšíření stávající nabídky denní péče o malé děti (především ve věku 0-6 let) v ČR na základě příkladů dobré praxe ve Francii. Důraz je kladen na formy nerodinné denní péče, ať již individuální nebo skupinové, které splňují požadavky rodičů i potřeby dětí a jsou přínosné pro jejich zřizovatele a provozovatele. Vedle návrhů na zlepšení již existujících forem péče o děti spočívá hlavní těžiště projektu v metodice usnadňující zavedení nových, ve Francii osvědčených, forem do české praxe.
V úvodní fázi projektu bude provedena podrobná analýza stávající praxe denní péče o malé děti v České republice a ve Francii v kontextu demografického vývoje a obecného rámce rodinné politiky. Hlavním výstupem z této části projektu bude podkladová studie o systému nerodičovské denní péče ve Francii, která bude vznikat v úzké spolupráci s partnerem projektu. Na základě shromážděných poznatků bude v další fázi projektu provedeno vyhodnocení podmínek a praxe poskytování individualizované péče o malé děti v České republice s ohledem na nabídku těchto služeb a jejich dostupnost, jak finanční, tak prostorovou. Prostřednictvím příkladů dobré praxe ve Francii budou identifikovány možnosti a limity současných forem poskytování služeb péče o děti soukromými subjekty v České republice a budou formulovány návrhy možného zlepšení. Návrh vhodných opatření bude následně operacionalizován a za pomoci kombinace výzkumných nástrojů bude ověřena jejich potřebnost (zájem o ně ze strany relevantních subjektů) a aplikovatelnost v českém prostředí.
Vedle závěrečné zprávy budou hlavními výstupy projektu dvě různé metodiky obsahující návrhy na vhodná opatření s ohledem na potřeby, specifika a konkrétní podmínky v České republice. V první z nich budou navržena opatření realizovatelná za stávajících legislativních podmínek a metodika bude zacílena na jednotlivé aktéry (např. kraje, zaměstnavatele, agentury poskytující služby pro rodiny). Druhá metodika bude zahrnovat i ekonomicky náročnější opatření nebo opatření, jež by vyžadovala změnu stávajících právních předpisů.
L´Institut d´Etudes Politiques d´Aix-en-Provence www.sciencespo-aix.fr

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Rodiče s dětmi Uchazeči/ky o zaměstnání Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci Zaměstnavatelé