Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Na MHMP probíhá cca 120 procesů, jejichž řízení není nijak standardizováno. Realizace projektu umožní tento stav optimalizovat a významně zvýšit efektivitu procesů a tedy i efektivitu odborů MHMP a řízení organizace jako celku.

 

Magistrát hlavního města Prahy ukončil úspěšný projekt "Implementace moderních metod zvyšování výkonnosti pracovníků MHMP" v oblasti přípravy na nastavení procesního řízení do vlastních struktur, během kterého bylo proškoleno cca 160 osob v oblasti aplikovaného procesního řízení a managementu jakosti. Potřeba zavedení procesního řízení byla již prokázána v rámci realizace ukončeného projektu, přičemž předložená analýza potřeb tehdy identifikovala nedostatečné znalosti v oblasti procesního řízení.

Logickým krokem navazujícím na ukončený projekt je zpracování procesních map hlavních, podpůrných a řídících procesů a optimalizace procesů v úřadě. Aktivity souvisí s dlouhodobými snahami o snížení byrokratické zátěže (Protikorupční strategie hl. m. Prahy).

Hlavním cílem projektu je zmapování procesů probíhajících na Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen "MHMP"), nastavení jejich řízení, odstranění duplicitních či redundatních procesů, a využití tohoto zmapování pro tvorbu metodiky sloužící ke kontinuálnímu přezkumu procesů a jejich optimalizace. Dílčí cíle projektu: - definice obecných principů, atributů a podmínek pro identifikaci procesů v rámci MHMP - kategorizace procesů, jejich roztřídění na klíčové, řídící a podpůrné - stanovení hierarchie procesů - rozhodnutí o hloubce procesního schématu - agregace procesů do skupin
Nejsou
Projekt byl schválen pro financování výběrovou komisí MV ČR dne 19. 12. 2013. V průběhu měsíce února a března 2014 probíhala úprava žádosti na základě doporučení výběrové komise MV ČR a příprava podkladů pro podpis právního aktu s poskytovatelem dotace. Realizace klíčových aktivit projektu bude poptávána v rámci výběrového řízení. Pro plynulý průběh realizace projektu byl sestaven dostatečně rozsáhlý projektový tým. Cíle projektu a jednotlivé klíčové aktivity jsou navrženy tak, aby naplnily aktuální potřeby zadavatele v oblasti procesního řízení.
Výsledkem projektu bude Přehledové procesní schéma MHMP, Metodika využití přehledového procesního schématu pro zefektivnění procesů probíhajících na MHMP a zefektivnění samotného řízení těchto procesů a odobrné proškolení zaměstananců MHMP (tj. garantů procesů a vlastníků procesů) v oblasti vytvořené Metodiky.
Není relevantní

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Garanti procesů - zástupci ředitele MHMP, ředitelé odborů MHMP (32) Vlastníci procesů - vedoucí oddělení MHMP (179)