Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jejichž potřeba vyplývá ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 - 2014 (dále jen Střednědobý plán). Potřebnost těchto služeb ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám i územní dostupnosti bude také zohledněna v navazujícím Střednědobém plánu na období 2015 - 2017, který bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v září 2014. Cílovou skupinou projektu jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené žijící na území JMK. Zajištěním vybraných druhů služeb sociální prevence je sledována podpora a pomoc výše uvedené cílové skupině plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a podpora jejich návratu na trh práce a začlenění zpět mezi ekonomicky aktivní obyvatele. Projekt se zaměřuje na podporu následujících sociálních služeb: azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centrum a sociálně terapeutické dílny. Tyto služby sociální prevence budou, dle svého zaměření, poskytovány především osobám se zdravotním postižením, osobám bez přístřeší, rodičům s dětmi, osobám opouštějícím zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody, obětem domácího násilí a obchodu s lidmi.

Cílem projektu je podpora sociálního začleňování vyloučených osob prostřednictvím zajištění vybraných služeb sociální prevence s důrazem na efektivitu poskytovaných služeb. Tento cíl bude naplňován realizací dílčích cílů: 1. zajištění dostupnosti vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím dodavatelů, kteří budou vybráni na základě veřejné zakázky, 2. zabránění sociálnímu vyloučení vybraných cílových skupin v Jihomoravském kraji, 3. integrace sociálně vyloučených osob a podpora jejich zapojení na trhu práce, zapojení cílových skupin mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 4. zvyšování efektivnosti poskytování sociálních služeb

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Osoby se zdravotním postižením Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy Osoby bez přístřeší Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané Děti, mládež a mladí dospělí