Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na zajištění poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Pardubického kraje. Poskytování těchto služeb bude zajištěno prostřednictvím dodavatelů, kteří budou vybráni na základě zadávacího řízení.

Cílem projektu je napomoci cílovým skupinám osob se plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Z projektu lze podpořit následující sociální služby:

- azylové domy pro muže a ženy,

- domy na půl cesty,

- intervenční centra,

- krizová pomoc,

- nízkoprahová denní centra,

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (15 - 26 let),

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

- sociálně terapeutické dílny,

- sociální rehabilitace,

- terénní programy.

Sociální služby jsou určeny pro následující cílové skupiny:

- děti, mládež a mladí dospělí (15 - 26 let),

- osoby se zdravotním postižením,

- osoby bez přístřeší,

- osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnění svobody,

- oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí,

- osoby pečující o osobu blízkou.

Odborným garantem projektu je Odbor sociálních věcí Pardubického kraje. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem projektu je zajištění dostupnosti sociálních služeb vybraným cílovým skupinám na celém území Pardubického kraje a podpora vyrovnávání příležitostí v přístupu ke vzdělání, na trh práce a podpora sociální integrace příslušníků skupin ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb. Cíle projektu bude dosaženo přímou podporou vybraných sociálních služeb.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu