Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce je součástí Strategie sociálního začleňování 2014-2020 ČR a také Evropské strategie zaměstnanosti, která si za cíl klade podporu soc. začleňování, předcházení vyloučení a podporu integrace znevýhodněných osob na trh práce. Tyto cíle sleduje také projekt 50 - ZKUŠENOSTI JSOU VÝHODOU, který je zaměřen na posílení pracovní integrace osob ohrožených soc. vyloučením nebo soc. vyloučených a odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trh práce.

Projekt svým obsahem a strukturou jednotlivých klíčových aktivit přispěje osobám z řad cílové skupiny získat podporu v jejich pracovní integraci prostřednictvím diagnostických, motivačně aktivizačních, poradenských a profesně vzdělávacích aktivit. Individuální přístup ke každému účastníkovi projektu, podpora rozvoje jeho osobnostních a profesních předpokladů zvýší reálnost šance na jeho úspěšný návrat na trh práce. Cílené využívání podpůrných a doprovodných opatření doplňuje projektové aktivity a vytváří tak komplexní, logicky provázaný systém nástrojů zvyšující zaměstnatelnost osob z cílové skupiny a snižující riziko jejich sociálního vyloučení.

Místo realizace: mikroregiony Děčínsko, Benešovsko, Českokamenicko, Varnsdorfsko, Rumbursko a Šluknovsko.

Hlavním cílem projektu je posílení pracovní integrace osob starších 50 let s kombinovaným znevýhodněním, ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. Specifické cíle: - Motivace a aktivizace CS k aktivní změně svého postavení a zvýšení její zaměstnatelnosti - Individuální identifikace možností a potřeb CS a na základě toho rozvoj jejích osobních a profesních kompetencí prostřednictvím motivačních, vzdělávacích a rekvalifikačních aktivit - Využití nástrojů individuální, cílené a dlouhodobé poradenské činnosti vedoucí k prevenci sociálního vyloučení a posílení možnosti CS získat udržitelné zaměstnání - Podpora CS při vyhledávání zaměstnání a zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli, zprostředkování zaměstnání na nově vytvořená nebo existující pracovní místa
nerelevantní
nerelevantní

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou osoby starší 50 let sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Jedná se o osoby s kombinovaným znevýhodněním jako je dlouhodobá nebo opakující se nezaměstnanost,nedostatečná nebo nevhodná kvalifikace, nízké vzdělání, život v oblastech s vícenásobným znevýhodněním,závislost na soc. dávkách, nízká finanční gramotnost (často také předlužení a exekuce způsobující jejich nezaměstnatelnost na legálním trhu práce) nebo odlišný sociokulturní původ.