Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem a obsahem projektu je uspořádání sedmi seminářů pro žadatele o finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Semináře budou zaměřeny na oblasti podpory, jejichž implementace je v gesci odboru 45 - zprostředkujícího subjektu (ZS) Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Semináře budou zaměřeny na poskytování informací, poradenství a metodickou podporu s cílem zvyšovat informovanost současných i potenciálních žadatelů a veřejnosti o oblastech podpory v gesci ZS a dále komunikovat a propagovat širší kontext OP LZZ. Semináře zprostředkují kvalitní kontakt s žadateli v rámci prvního kola výzev. Dobrá informovanost potenciálních žadatelů o podporu zajistí včasné, transparentní a efektivní čerpání prostředků z ESF OP LZZ prostřednictvím kvalitních a přínosných projektů k naplnění cílů Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-2013.

Projekt bude celkově řešen nákupem služeb prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu. Průběh projektu je bude řídit Metodickým pokynem pro technickou pomoc OP LZZ.

Cílem a obsahem projektu je uspořádání sedmi seminářů pro žadatele o finanční podporu z prostředků ESF v rámci OP LZZ v gesci ZS MPSV v 1. kole výzev. Semináře budou zaměřeny na poskytování informací, poradenství a metodickou podporu s cílem zvyšovat informovanost současných i potenciálních žadatelů o oblastech podpory konkrétních výzev, komunikovat a propagovat širší kontext OP LZZ. Semináře budou zaměřeny na: 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků; 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti; 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin z trhu práce. Informovanost žadatelů o podporu zajistí včasné, transparentní a efektivní čerpání prostředků z ESF OP LZZ, kvalitní projekty přispějí k naplnění cílů Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-2013.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zprostředkující subjekty