Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým je věnován zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Společensky účelná pracovní místa přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce (např. uchazeči s nedostatkem praktických zkušeností, ženy vracející se na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené, starší osoby, osoby s neuplatnitelnou kvalifikací na trhu práce apod.), kterým nelze v daném okamžiku zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Podpora je zaměřena na úhradu mzdových nákladů. Vzhledem ke svému charakteru patří tento nástroj k nejúčinnějším nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti a vede k přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění na trhu práce. Aktivity v rámci projektu jsou realizovány prostřednictvím sítě úřadů práce.

Účelem realizace tohoto projektu je přispět k dlouhodobějšímu, případně i trvalému pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce, kterým nelze v dané chvíli zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Hlavním cílem projektu je zamezit dlouhodobé nezaměstnanosti osob z cílové skupiny a tím i případnému sociálnímu vyloučení, závislosti těchto osob na sociálních dávkách a snížení jejich životní úrovně.
Realizace projektu započala již v roce 2008, kdy byly uzavírány první dohody o vyhrazení společensky účelných pracovních míst a poskytnutí příspěvku. Uzavírání dohod kontinuálně pokračovalo i v roce 2009. Dohody uzavírají jednotlivé úřady práce, které postupují v souladu s pravidly ESF a v souladu se zákonem o zaměstnanosti. Na vyhrazená společensky účelná pracovní místa umisťují uchazeče z cílové skupiny s přihlédnutím k situaci na místním trhu práce. Do 30.6. 2010 bylo v rámci projektu podpořeno celkem 21 588 osob.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu