Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je realizován na základě výsledků z provedené analýzy, která identifikovala dílčí oblasti a možnosti zlepšení fungování magistrátu města Plzně a to v oblastech:

-       hodnocení zaměstnanců,

-       nastavení systému řízení dle kompetencí pro vedoucí zaměstnance,

-       posílení zákaznické orientace,

-       posílení transparentnosti úřadu.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění řízení a zvýšení transparentnosti Magistrátu města Plzně prostřednictvím nastavení systémových opatření vedoucích k naplnění dílčích cílů projektu. Dílčí cíle projektu: - zavedení sledování a posilování kompetencí vedoucích zaměstnanců pomocí vytvoření kompetenčních modelů, - zefektivnění stávajícího systému hodnocení zaměstnanců nastavením systému 360 zpětné vazby, - posílení systému proklientské orientace úřadu ukotvené v koncepčním dokumentu Standard zákaznické orientace, - zkvalitnění transparentnosti úřadu směrem dovnitř i navenek, - posílení znalostí a dovedností zaměstnanců prostřednictvím účasti na školeních. Cílů projektu bude dosaženo realizací 6 klíčových aktivit (první z klíčových aktivit je zaměřena na řízení projektu a poslední na realizaci vzdělávacích aktivit), kdy budou vytvořeny kompetenční modely pro vedoucí zaměstnance MMP, bude pilotně zaveden systém 360 st. zpětné vazby, bude vytvořen Standard zákaznické orientace pilotně implementovaný na Úřad správních agend MMP, bude vytvořena Protikorupční strategie úřadu a bude realizováno vzdělávání v relevantních oblastech z důvodu kvalitní implementace navrhovaných opatření.
V první fázi došlo k sestavení projektového týmu a v současné době se připravuje výběrové řízení, za účelem zajištění dodávky služeb, které budou sloužit k zajištění cílů projektu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci Magistrátu města Plzně: -v první dílčí části to je 70 vedoucích zaměstnanců MMP, -v druhé dílčí části to jsou všichni zaměstnanci MMP, tj. 590 osob, -v třetí dílčí části to je 200 zaměstnanců Úřadu správních agend, který je součástí struktury MMP, -ve čtvrté dílčí části to je 180 vybraných zaměstnanců, v rámci protikorupční strategie a 50 vybraných zaměstnanců v rámci etiky a etického kodexu