Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Projekt Erudio je v místě svého působení unikátní tím, že poskytuje výuku podle zásad pedagogického směru Začít spolu s prvky pedagogiky Montessori, vede děti k samostatnosti v rozhodování, podporuje jejich originalitu a individualitu. Kromě toho nabízí Erudio de facto simulaci bilingvní domácnosti tím, že s dětmi je část dne vždy rodilý mluvčí angličtiny. Děti se tedy přirozenou cestou naučí ovládat angličtinu na komunikativní úrovni. Kromě kvality výuky je projekt výjimečný svou provozní dobou, která je oproti ostatním zařízením v regionu prodloužena do 17 hodin, navíc zařízení nabídne rodičům možnost dalšího prodloužení na základě předchozí domluvy. Projekt bude fungovat celoročně a tedy i v době letních prázdnin, kdy jsou obdobná zařízení zavírána i na několik týdnů a rodičům pak vznikají komplikace. Těmito časovými možnostmi přispěje zařízení k lepšímu skloubení pracovních povinností a rodinného života.

 

Cílem projektu je podpořit příliv vzdělaných lidí do regionu a zajistit jejich stabilizaci a zároveň poskytnout kvalitní vzdělávací aktivity určené dětem předškolního věku. Výuka v zařízení je nastavena dle vzdělávacího směru Začít spolu, klade důraz na individuální přístup k dítěti, komunikaci s rodinou, ale také na kladný postoj dítěte k získávání poznatků. Ve výuce se objeví prvky a didaktické pomůcky Montessori pedagogiky. Díky přítomnosti rodilé mluvčí se budou děti přirozeným způsobem učit anglickému jazyku. Cílem projektu Erudio je dát dětem kvalitní základ pro další studium, zejména v přírodovědných a technických oborech.
Žadatelem a současně provozovatelem zařízení péče o předškolní děti Erudio je společnost Contipro Biotech s.r.o. Partnery projektu jsou ZEZ SILKO, s.r.o., Contipro Pharma a.s., Bühler CZ s.r.o. I tyto společnosti se setkávají s potřebou stabilizovat vysoce kvalifikované zaměstnance a zabránit jejich odlivu zapojením do projektů, které podpoří jejich stabilizaci či motivuje odborníky k případnému přistěhování za prací na Žamberecko.
V přípravné fázi projektu bude probíhat rekonstrukce objektu. Bude zbudována herna, jídelna, umývárny, šatna a místnost na spaní, které budou určeny zejména dětem. Dále pak skladovací prostory, výdejna pokrmů, prostory pro personál atd. Upravena a vybavena hracími prvky bude také zahrada. Po dokončení stavebních úprav bude následovat vybavení objektu nábytkem a pomůckami a to dle zásad vzdělávacího směru Začít spolu. V této fázi bude také odborný personál zařízení absolvovat specializované kurzy výuky dle směru Začít spolu a pedagogiky Montessori. V rámci proškolení je počítáno i s odbornými výměnnými stážemi. V rámci samotné realizace projektu budou pedagogové pracovat s dětmi a rodiči dle pravidel směru Začít spolu. Třída je rozdělena do center aktivit, což jsou částečně uzavřené menší prostory pro tematickou tvorbu dětí. Děti si samostatně vybírají, v kterém centru aktivit budou pracovat. Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou vedeny také k odpovědnosti za svou volbu (zvolenou činnost dokončit, po práci udělat v centru aktivit pořádek. Rodiče se mohou aktivně účastnit každodenních činností ve třídách. Při výuce v zařízení Erudio bude kladen důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Tento přístup se bude projevovat zejména tím, že každému dítěti bude umožněno vyvíjet se vlastním tempem, pro každé bude stanoven individuální plán, činnosti budou plánovány podle zájmu a potřeb dětí. Individuální cíle budou integrovány do obvyklých denních činností a celkového týdenního plánu.
Projekt Erudio umožní zejména ženám dřívější návrat do práce, protože přijímá děti již od dvou let věku. Nejedná se však pouze o péči o dítě, ale o jeho rozvoj, vzdělávání a motivaci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Rodiče-zaměstnanci