Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců Parkhotelu Sokolov prostřednictvímdalšího odborného vzdělávání, a tím pádem i zvýšení konkurenceschopnosti podniku a udržitelnosti pracovníchmíst.

Doznívající celosvětová ekonomická krize a její neblahé důsledky významně ovlivňují ekonomickou situaci v

oblasti ubytování a stravování, a proto se Parkhotel Sokolov rozhodl hledat opatření k jejich eliminaci. Společnost

DONEX PRAHA - CZ s.r.o. klade důraz na odbornost a kvalitu zaměstnanců, soustředí se na kontinuální

prohlubování jejich znalostí, dovedností a udržení či zvýšení jejich kvalifikace. Zároveň byl Parkhotel Sokolov v

důsledku omezené poptávky po jeho službách v době krize nucen omezit své finanční prostředky včetně těch

určených na rozvoj lidských zdrojů. Proto vznikl návrh na vytvoření předkládaného projektu - souboru vzd.

programů pro zaměstnance společnosti DONEX PRAHA - CZ s.r.o.

Potřeba dalšího vzdělávání byla identifikována v průběhu šetření se zaměstnanci společnosti, které potvrdily

nutnost dalšího vzdělávání. Sami zaměstnanci společnosti jsou si vědomi potřeby se nadále vzdělávat,

prohlubovat své znalosti, a udržet si konkurenceschopnou pozici na trhu práce.

Karlovarský kraj patří, ve srovnání s ostatními regiony, k těm s nejvyšší nezaměstnaností a nízkou úrovní

vzdělání (nejvyšší procento ženské populace ze všech krajů ČR se základním vzděláním, naopak co se týká

procenta populace s terciárním vzděláním, tak je na tom tento kraj republikově nejhůře). Z těchto důvodů je tento

projekt nezbytný pro zvýšení stávající kvalifikace zaměstnanců společnosti DONEX PRAHA - CZ s.r.o., čímž tak

přispěje ke zlepšení jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce.

Do projektu bude zapojeno 25 zaměstnanců společnosti, kteří budou školeni dle jejich potřeb a požadavků.

Realizací vzdělávacího projektu bude také posílena motivace zaměstnanců a jejich loajálnost vůči společnosti.

Vzhledem k sezónnosti, jež se obecně v cestovním ruchu projevuje a která negativně dokáže ovlivnit míru

zaměstnanosti, bude velká část vzdělávacích programů realizována mimo obvyklou turistickou sezónu.

Charakteristika hlavních cílů projektu: Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců Parkhotelu Sokolov prostřednictvím dalšího odborného vzdělávání, a tím pádem i zvýšení konkurenceschopnosti podniku a udržitelnosti pracovních míst. Hlavní cíle projektu: - rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců společnosti, - podpora a posílení rovných příležitostí žen a mužů, - posílení udržitelnosti pracovních míst, - rozvoj lidských zdrojů společnosti za využití progresivních přístupů. Výstupy projektu: - 1 e-learningový modul, - 8 e-kurzů, - 1 podnikový systém RPŽM, - 3 odborné studie RPŽM, - 134 úspěšných absolventů, - 10 prezenčních kurzů, - 10 odborných publikací.
0

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Do projektu bude zapojeno 25 zaměstnanců společnosti, kteří budou školeni dle jejich potřeb a požadavků.