Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Jedná se o regionální projekt zaměřený na vytvoření pracovních míst a pomoc lidem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v začleňování na trh práce. Projekt je koncipován procesuálně a zahrnuje navazující aktivity - od motivačních přes diagnostické, vzdělávací až po zaměstnání.

V rámci projektu bude ze sociálně vyloučených lokalit Ostravy a okolních satelitních měst (Havířov, Karviná atd.), které jsou postiženy nezaměstnaností, vybráno ve spolupráci s místními NNO 50 osob, které jsou dlouhodobě nezaměstnány. Tyto osoby budou zapojeny do motivačních kurzů a bude jim poskytována individuální podpora a poradenství v oblasti pracovního poradenství.

35 osob dále projde bilanční diagnostikou za účelem rozpoznání jejich pracovního potenciálu a 24 nejvhodnějších účastníků projektu bude absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Pečovatel/ka v nezdravotnických zařízeních. 10 nejlepších absolventů následně získá pracovní pozici pečovatele/pečovatelky na dobu jednoho roku. Odborná praxe a nově vytvořená pracovní místa budou zajištěna u partnerských organizací projektu.

Individuální pracovní poradenství a podpora bude poskytována po celou dobu trvání projektu všem zapojeným osobám z cílové skupiny. Osobám, které nebudou zařazeny do kvalifikačního kurzu bude poskytována individuální podpora při hledání jiného vhodného zaměstnání  a orientaci na trhu práce. V případě úspěšných absolventů se zaměří na udržení pracovního místa, osvojení pracovních návyků a sladění rodinného a profesního života.

Hlavním cílem je zvýšení zaměstnanosti osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí z Ostravy a jejích satelitních měst (Havířov, Karviná,..). Aktivity projektu vytváří komplexní postup pro motivování, vzdělávání a umístění osob z cílové skupiny na 10 nově vytvořených pracovních míst s adekvátní podporou a poradenstvím v průběhu celého projektu. Dílčí cíle: - vytipovat 50 osob z cílové skupiny a zapojit je do motivačních kurzů - zajistit bilanční diagnostiku pro 35 nejmotivovanějších osob z cílové skupiny -24 nejvhodnějších osob zařadit do kvalifikačního kurzu "Pečovatel/ka pro nezdravotnická zařízení", kurz bude probíhat ve dvou bězích po 12 osobách - vytvořit 10 nových pracovních míst pro nejvhodnější absolventy kurzu - poskytovat podporu všem účastníkům projektu v oblasti pracovního a sociálního poradenství
Charita Ostrava Agentura SLUNCE, o.p.s.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

uchazeči o zaměstnání zájemci o zaměstnání