Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Posláním projektu je přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce a partnerství na základě přenosu inovativních nástrojů a inovativního přístupu v oblasti aktivizace a podpory aktivních seniorů a osob postižených demencí nebo osob se specifickými potřebami. Tímto inovativním konceptem, který byl vytvořen v Rakousku, je Smyslová aktivizace podle Lore Wehner.

Cílem konceptu Smyslové aktivizace podle Lore Wehner je využít lidské smysly jako zdroje člověka a začlenit smyslovou aktivizaci do běžné ošetřovatelské péče nebo plánované aktivizace. Smyslová aktivizace znamená „žít všemi smysly“ a vědomě vnímat a prožívat každou část života. Důstojný, aktivní smysluplný život ve stáří znamená umožnit i nadále řídit navyklé činnosti, rituály a zvyklosti, pociťovat radost ze života, opatrovat smysl života a zůstat aktivní částí společnosti. Důležitou součástí je také celoživotní učení. Stárnoucí člověk může díky aktivizaci poznat a vyzkoušet nové a tak rozšířit svůj životní obzor. Aktivizace má za cíl člověka zaktivizovat, rozpohybovat, motivovat, spoluutvářet svůj život i ve stáří a dále se účastnit na životě společnosti. Smyslová aktivizace je nenásilná, přirozená komunikace prostřednictvím barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní mezi pečovaným a pečujícím. Vede k pochopení vlastní hodnoty každého člověka.

Hlavním cílem projektu je na základě seznámení českých pobytových zařízení s rakouským konceptem Smyslové aktivizace podle Lore Wehner zkvalitnit péči o aktivní seniory nebo velmi staré a demencí postižené osoby a začlenit tento koncept do běžné praxe. Specifické cíle projektu jsou: - na základě informačně-naučných akcí představit koncept smyslové aktivizace odborné veřejnosti a zvýšit povědomí o jeho praktickém využití v péči o aktivní seniory, seniory s demencí či jinými specifickými potřebami - pilotně ověřit proces implementace konceptu Smyslové aktivizace v 5 vybraných pobytových zařízeních zapojených do projektu - podpořit a rozvíjet spolupráci se zahraničním partnerem - podpořit šíření konceptu Smyslové aktivizace do běžné praxe dalších českých pobytových zařízení sociálních služeb
Instituts ilw - Lore Wehner Lore Wehner má více než 20 leté zkušenosti v oblasti pedagogiky, motogeragogiky a Montessori pro seniory, trénování paměti. Od roku 2003 působí jako významná lektorka v geriatrické oblasti.
V rámci realizace projektových aktivit dojde k seznámení českých poskytovatelů a odborné veřejnosti s konceptem Smyslové aktivizace na základě několika informačně-naučných akcí, na nichž bude vybráno celkem 5 pilotních zařízení, kde následně proběhne proces implementace konceptu do běžné praxe zařízení. V rámci přípravy na pilotní ověření budou přeloženy a přizpůsobeny do českého prostředí poskytování sociálních služeb odborné materiály a skripta potřebné pro proces zavedení konceptu do praxe zařízení. Pilotní proces ověří a zhodnotí uplatnitelnost nového ošetřovatelského přístupu v českých pobytových zařízeních pro seniory a připraví tento nástroj k šíření do dalších zařízení.
Výsledkem projektu je realizace pilotního ověření procesu implementace konceptu Smyslové aktivizace v 5 vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb. Pilotní ověření proběhne ve 3 úrovních Level 1, 2 a 3. Kurz LEVEL 1 absolvují zaměstnanci Dps, příp. DZR (pracovníci přímé obslužné péče, aktivizační pracovníci, sociální pracovníci) z 5 vybraných pilotních zařízení. Kurz LEVEL 2 je nástavbou kurzu první úrovně a je využit především v péči o uživatele postižené demencí. Tento kurz absolvují zaměstnanci ze 3 pilotních zařízení. Kurz LEVEL 3 je nástavbou kurzu druhé úrovně. Vzdělávání v rámci tohoto kurzu bude určeno 2 osobám.
Projekt je realizován ve spolupráci s organizací Instituts ilw pro vzdělávání, poradenství a výzkum v oblasti podpory a aktivizace seniorů, jejíž ředitelkou je rakouská autorka konceptu Smyslové aktivizace Lore Wehner, M.A. Partnerská organizace se bude na realizaci projektu podílet následujícími aktivitami: - autorka konceptu a další zástupci partnerské organizace se aktivně zúčastní úvodní konference v Praze - zástupce partnerské organizace bude průběžně monitorovat a odborně dohlížet nad procesem implementace konceptu do českých zařízení v rámci Level 2 a 3 - partnerská organizace bude po celou dobu realizace k dispozici k odborným konzultacím - partnerská organizace poskytne relevantní studijní materiály k překladu do Čj - partnerská organizace bude podporovat publicitu projektu

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

- osoby s chronickým duševním onemocněním Projektové aktivity se zaměřují na podporu a aktivizaci jak aktivních seniorů, tak seniorů trpícími syndromem demence či seniorů se specifickými potřebami. Na základě realizace projektových aktivit dojde k přenosu know-how, principů a především praktických zkušeností s konceptem aktivizace pro staré a demencí postižené osoby, který je zaměřen na stimulaci smyslů, jež při jejich aktivním zapojení umožní člověka zaktivizovat, motivovat a spoluutvářet jeho život i ve stáří. Aktivizace umožní lidem zachovat vlastní kompetence (sebevědomí, sebehodnocení), sociální kompetence (vytváření kontaktu s ostatními lidmi) a věcné kompetence (samostatnost, sebepéče). - nestátní neziskové organizace Projektové aktivity se zaměřují na zavedení nového přístupu v péči o staré lidi žijící v pobytových zařízeních sociálních služeb. Pobytová zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) poskytují celodenní podporu a péči aktivním seniorům, seniorům trpícími syndromem demence či seniorům se specifickými potřebami. Tato zařízení dbají na zvyšování kvality péče, na aktivizaci a motivaci seniorů při zachování úcty a důstojnosti uživatelů těchto služeb. Koncept Smyslové aktivizace je moderním aktivním přístupem podporujícím individualitu uživatelů, pomáhá uživatelům „žít všemi smysly“.