Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace, je zařízením sociálních služeb Olomouckého kraje. Posláním Domova je poskytovat sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, podporu, kterou potřebují k naplnění svých potřeb a k dosažení maximální samostatnosti. Pro zajištění maximálně péče a podpory našim klientům je důležité neustále rozvíjet odborné znalosti, dovednosti a poznatky našich pracovníků tak, aby byly maximálně zajištěny potřeby našich klientů.

Celkem bude podpořeno 221 pracovníků, kteří v rámci 2 klíčových aktivit absolvují 9 akreditovaných vzdělávacích kurzů (MPSV), čímž bude naplněno nejen vzdělávání zaměstnanců v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale především ucelený a komplexní rozvoj našich zaměstnanců (hlavní cíl projektu).

Potřebnost a nutnost realizace předkládaného projektu vzešla z neustálých potřeb a nároků našich zaměstnanců na další odborné vzdělávání, které jim pomůže udržet jejich odbornost a kvalifikovanost v oblasti péče o klienty, jejich dalšího rozvoje, stimulace a dalších sociálně-terapeutických činností.

Hlavním cílem projektu je zvýšit odbornost našich zaměstnanců, a to pro: 1) zlepšení komunikace s našimi klienty a lepší identifikace jejich potřeb v oblasti sociální péče, 2) zlepšení fyzické práce s našimi klienty pomocí konceptu bazální stimulace (stimulovat jejich další komplexní rozvoj), 3) další rozvoj v oblasti sociálně terapeutické činnosti 4) další osobnostní rozvoj pracovníků po stránce psychologické (snížení psychické náročnosti vykonávané práce) a 5) zlepšení týmové práce 6) zlepšení poskytování první pomoci pro naše klienty
Projekt je realizován bez partnerů.
Realizace projektu byla zahájena 1. listopadu 2013. V současné době probíhají přípravy na výběrové řízení pro zajištění vzdělávání v projektu.
Výstupy projektu budou: - proškolení 25 našich pracovníků (celkem 221 podpořených osob), - získaná osvědčení o absolvování akreditovaných kurzů.
Projekt je realizován bez mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou předkládaného projektu jsou naši pracovníci, a to: - 2 sociální pracovníci, - 23 pracovníků v sociálních službách.