Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Potřebnost předkládaného projektu vyplývá obecně z nezbytnosti celoživotního prohlubování odborných znalostí

a dovedností pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, a také osob pečující o závislého člena rodiny, který se

v určitém smyslu ocitá v pozici pracovníka v soc. službách.

Konkrétně vyplývá potřebnost projektu z provedených šetření. Jedná se o analýzu vzdělávacích plánů

pracovníků žadatele a dále o dotazníkový průzkum provedený mezi osobami poskytujícími pomoc příjemcům

příspěvku na péči.

Vzdělávací plány pracovníků žadatele byly vytvořeny na základě individuálních pohovorů s pracovníky, revizí

jejich dosavadních zkušeností v sociálních službách, s ohledem na konkrétní profesní praxi a aktuální pracovní

náplň. Analýzou těchto vzdělávacích plánů byly definovány oblasti, ve kterých mají pracovníci žadatele

nejvýraznější mezery, nebo je vnímají jako stěžejní pro poskytovaní sociálních služeb ve vysoké kvalitě. Jedná

se především o komunikační dovednosti, kompetence v oblasti psychohygieny a prevence syndromu vyhoření a

odborné znalosti v oblasti sociální práce s ohroženou skupinou. Neméně důležitá je znalost aktuální legislativy

(více viz. příloha č. 3).

Na základě dotazníkového průzkumu mezi osobami poskytujícími pomoc příjemci příspěvku na péči byla zjištěna

především nevyhovující situace, týkající se dostupnosti potřebných vzdělávacích kurzů pro tuto cílovou skupinu.

S ohledem na mnohdy náročnou situaci těchto osob, souvisejících s péčí o závislého člena rodiny - příjemce

příspěvku na péči, nemají tyto osoby často prostor řešit své vzdělávání. Na základě tohoto průzkumu byly opět

vydefinovány oblasti vzdělávání a následně konkrétní kurzy, které se díky průzkumu jeví jako nejvíce potřebné.

Prostřednictvím absolvovaných kurzů budou zapojeným osobám zvýšeny odborné kompetence, díky kterým je

předpoklad efektivnějšího zvládání pomoci závislému členu rodiny a zkvalitnění péče o něj.

Mezi hlavní cíle projektu patří: 1) Zvyšování odborných profesních kompetencí, znalostí a dovedností sociálních pracovníků - pracovníků žadatele. Prostřednictvím projektových aktivit - akreditovaných vzdělávacích kurzů chce žadatel přispět ke zvyšování kvality nabízených služeb a být tak efektivněji nápomocen při řešení problémů svých klientů (KA č. 1). 2) Zvyšování odborných kompetencí osob, poskytujících pomoc příjemci příspěvku na péči. Cílem projektu je zprostředkování nezbytných teoretických i praktických znalostí a dovedností a odborných kompetencí těchto osob a přispět tak ke zkvalitnění a usnadnění jejich náročné práce (KA č. 2). 3) Zpracování doporučení pro další vzdělávání cílových skupin, vyplývající z výsledků projektu, využitelné dalšími organizacemi (KA č. 3).
Projekt nemá partnery.
Projekt bude realizován prostřednictvím tří klíčových aktivit: 1) Vzdělávání pracovníků Centra náhradní rodinné péče Domov a rodina Konkrétně se bude jednat o následující akreditované kurzy: a) Komunikační ovlivňovací techniky v sociální práci b) Aktuální legislativa v sociálních službách c) Proaktivní zvládání psychické zátěže a stresu d) Sociální práce s ohroženou rodinou 2) Vzdělávání osob pečujících o závislou osobu Konkrétně se jedná o následující akreditované vzdělávací kurzy: a) Proaktivní zvládání psychické zátěže a stresu b) Poskytování první pomoci a zdravotnické minimum c) Komunikace s klientem s problémovým chováním d) Kniha života - metody práce s dítětem vyrůstajícím v NRP e) Aktuální legislativa v sociálních službách 3) Evaluace a doporučení dalšího vzdělávání Klíčová aktivita č. 3 má za cíl nejen zhodnotit kvalitu realizovaných kurzů, potažmo realizace projektu jako takového, ale především podrobně zmapovat dopady vzdělávacích aktivit na zapojené cílové skupiny a využít tento výstup pro plánování vzdělávání. Konkrétně bude evaluace realizována na základě dotazníků a individuálních rozhovorů ve dvou fázích. Na základě zjištěných dat bude zpracováno doporučení pro další odborné vzdělávání cílových skupin. Doporučení týkající se cílové skupiny osob pečujících o závislého člena rodiny, bude dostupné organizacím v Libereckém kraji, které se svou činností zaměřují na práci s těmito osobami. Obsaženo bude v brožuře, která bude vydána závěrem projektu. Doporučení zaměřené na cílovou skupinu sociálních pracovníků - pracovníků Centra DAR, bude využito interně při plánování dalšího odborného rozvoje těchto osob.
V průběhu realizace projektu bude podpořeno 200 osob z řad CS - osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči a 30 osob z řad CS - pracovníci poskytovatele sociálních služeb
Nerelevantní.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

A) Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám B) Osoby pečující o osobu blízkou