Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Realizátor projektu, Ledax Vysoké Mýto o.p.s. provozuje Domov pro seniory ve Vysokém Mýtě. Projekt je zaměřený na vzdělávání zaměstnancůspolečnosti prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů a odborných stáží. Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci (dále jen SP) a pracovníci v sociálních službách (dále jen PS), kteří denně přicházejí dokontaktu s uživateli sociální služby. Důvodem předložení projektu je skutečnost, že dostatečná kvalita sociálních služeb může být zajištěna mimo jiné i prostřednictvím kvalitního a vzdělaného personálu. Celoživotní vzdělávání tak díky projektu bude doplněno odpovídajícím následným vzděláváním a prohlubováním kvalifikace.Projekt bude realizován žadatelem v období leden 2014 - červen 2015. Akreditované kurzy pro SP a PS budou nakupovány od externí vzdělávací společnosti. Odborné stáže budou realizovány u jiných poskytovatelůsociálních služeb, resp. provozovatelů domovů pro seniory v regionu Pardubického kraje. Odborných stáží se zúčastní jak SP, tak PS a jejich cílem je přenos informací, příkladů dobré praxe a zkvalitnění a zefektivnění činnosti.Během realizace projektu bude proškoleno 14 osob z cílové skupiny projektu.

Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení odborné kvalifikace pracovníků Ledax Vysoké Mýto o.p.s. v oblastech poskytování sociální služby, standardech kvality sociálních služeb a v rozvoji osobnosti ve vztahu k soc. službám, a to prostřednictvím realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů spadajících do odborného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle §111 zákona 108/2006Sb, sociálních službách.
Projekt nemá partnera.
Projekt bude realizován během 18 měsíců, od ledna 2014 do června 2015. Cíle projektu budou naplněny prostřednictvím jediné klíčové aktivity, tedy "Další odborné vzdělávání soc.pracovníků a prac. v soc.službách". V rámci této aktivity budou realizovány vzdělávací kurzy a dále odborné stáže. K realizaci projektu byl sestaven dvoučlenný realizační tým - manažer projektu a finanční manažer projektu. Důvodem realizace projektu je snaha předkladatele neustále zvyšovat odbornou úroveň svých pracovníků a tím i zvyšovat standard a zkvalitňovat poskytované činnosti v domově pro seniory. Akreditované kurzy pro SP a PS budou nakupovány od externí vzdělávací společnosti. Odborné stáže budou realizovány u jiných poskytovatelů sociálních služeb, resp. provozovatelů domovů pro seniory v regionu Pardubického kraje.
Projekt je zaměřený na vzdělávání zaměstnanců společnosti prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů a odborných stáží. Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci (dále jen SP) a pracovníci v sociálních službách (dále jen PS), kteří denně přicházejí do kontaktu s uživateli sociální služby. Celoživotní vzdělávání tak díky projektu bude doplněno odpovídajícím následným vzděláváním a prohlubováním kvalifikace. Hodnoty indikátorů stanovené v projektu: Počet podpořených osob: 14 Počet podpořených organizací: 1 Počet úspěšných absolventů kurzů: 55
V rámci projektu se nepředpokládá mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou: 1. sociální pracovníci - celkem 2 osoby v rámci dalšího odborného vzdělávání 2. pracovníci v sociálních službách - celkem 12 osob v rámci dalšího odborného vzdělávání Jedná se pouze o zaměstnance žadatele, kteří pracují v Domově pro seniory Vysoké Mýto. Pracovníci v sociálních službách vykonávají přímou obslužnou péči o osoby v domově pro seniory, která spočívá v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb. Sociální pracovníci zabezpečují sociální agendu, metodickou a koncepční činnost a koordinuje poskytování sociální služby v domově pro seniory. Cílová skupina bude do realizace projektu a do klíčových aktivit zapojena přímo. Klíčové aktivity jsou koncipovány pro tyto pracovníky v návaznosti na jejich potřeby. Sociální pracovníci se budou účastnit vzdělávacích kurzů zaměřených na standardy kvality sociálních služeb, vedení dokumentace, přípravu na inspekci sociálních služeb, osobnost a rozvoj klíčového pracovníka soc.služeb, procedurální standardy. Prac.v soc.službách se budou účastnit kurzů: bazální stimulace, stres a zvládání stresových situací, poskytování paliativní péče, aktivizační techniky pro práci se seniory a smyslová aktivizace. Po spěšném dokončení vzdělávacího kurzu obdrží každý absolvent certifikát o absolvování.