Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem projektu je systémová a komplexní podpora OSPOD Ústí nad Orlicí v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí. Aplikací klíčových aktivit projektu dojde k postupnému zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to na základě vytvoření inovovaných podmínek pro činnost orgánu sociálně-právní ochrany ve správním obvodu. Týmem OSPOD v součinnosti s vedením Města Ústí nad Orlicí byly identifikovány priority v zavádění standardů kvality: personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí (navýšení počtu sociálních pracovníků o 1 osobu a 0,5 úvazku na pozici metodika standardů SPO), profesní rozvoj zaměstnanců (vzdělávání v akreditovaných kurzech a supervize), nastavení systému odborné spolupráce v multidisciplinárních týmech a materiální vybavení pro výkon sociálně-právní ochrany. Cílem projektu je naplnění stanovených priorit prostřednictvím definovaných klíčových aktivit. 

Cílem je podpora OSPOD Ústí nad Orlicí v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí. Dílčí cíle budou realizovány aplikací KA projektu, kdy dojde k postupnému zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to na základě vytvoření inovovaných podmínek pro činnost orgánu sociálně-právní ochrany ve správním obvodu. Týmem OSPOD v součinnosti s vedením Města Ústí n. O. byly identifikovány priority v zavádění standardů kvality: personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí (navýšení počtu sociál. pracovníků o 1 osobu a 0,5 úvazku na pozici metodika standardů SPO), profesní rozvoj zaměstnanců (vzdělávání v akreditovaných kurzech a supervize), nastavení systému odborné spolupráce v multidiscip. týmech a materiální vybavení pro výkon agendy SPO.
-
V rámci projektu bylo realizováno 7 klíčových aktivit: 1. KA 01 Personální zabezpečení výkonu SPO - vytvoření pracovního místa nového sociálního pracovníka na úvazek 1,0 který v rámci projektu poskytoval SPO v souladu se standardy kvality, spolupodílel se na tvorbě vnitřních dokumentů a vnitřních metodik. KA 02 Profesní rozvoj zaměstnanců - realizace dané klíčové aktivity probíhala vždy v režimu průzkumu trhu, objednání příslušného akreditovaného vzdělávacího kurzu a jeho absolvování. Všechny uhrazené kurzy byl řádně absolvovány a sociální pracovníci získali osvědčení. KA 03 Systematizace odborné spolupráce - vrámci realizace KA byla vytvořena databáze spolupracujících subjektů, vytvářejících síť spolupracujících organizací podílejících se na výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Dále byla vytvořena metodika multidisciplinární spolupráce specifikující postupy součinnosti OSPOD a spolupracujících subjektů ve správním obvodu.Dále proběhly 3 workshopy multidisciplinární spolupráce. KA 04 Materiální a technické vybavení pro výkon SPO KA 05 Vybavení místnosti pro jednání s klienty OSPOD KA 06 Tvorba metodiky ve vazbě na standardy kvality pro výkon SPO - výstupem dané aktivity je metodika aplikující obecně stanovené standardy kvality na místní podmínky SPO v daném správním obvodu. KA 07 Koordinace a řízení projektu V průběhu projektu nedošlo k žádným problému při jeho realizaci. Projektový tým se vždy scházel v plném počtu na pravidelných pracovních poradách.
Veškeré monitorovací indikátory se v rámci realizace projektu podařilo úspěšně naplnit. U MI "Počet úspěšných absolventů" došlo k podstatnému navýšení tohoto indikátoru, a to díky výrazné finanční úspoře zajištěné důsledným průzkumem trhu při výběru kurzů a dále přesunem nevyčerpaných finančních prostředků v rozpočtu projektu. Počet podpořených osob celkem: 10 Počet podpořených organizací: 1 Počet úspěšných absolventů celkem: 70 Počet nově vytvořených produktů: 2, 1 metodika standardizace, 1 metodika multidisciplinární spolupráce
-

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace