Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt má za cíl posílit zaměstnatelnost osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností uchazečů o zaměstnání, prostřednictvím cíleného využívání zvolených aktivit. Šest provázaných aktivit nabízí rozšíření možností těchto osob v uplatnění na trhu práce v Moravskoslezském regionu. Specifikem je, že aktivity budou nabízeny klientům stávajících služeb žadatele, které je třeba podpořit v odstranění závislosti na sociálních službách zařazením do společnosti s dostatečným finančním zajištěním získaným vlastní snahou.

První aktivitou je poradenský program, který zajistí poskytnutí podpory a spolupráce v orientaci ve vlastních schopnostech a možnostech najít uplatnění. Činnosti programu připraví účastníky pro vstup na trh práce, případně pro účast na rekvalifikaci.

Druhou aktivitou je zajištění rekvalifikace, v případě nedostatečné kvalifikace pro poptávku trhu práce. Změna nedostatečné kvalifikace zvýší šance na uplatnění.

Třetí aktivita je zprostředkování zaměstnání na základě výstupů poradenského programu a rekvalifikace. Jde o aktivní a intensivní vyhledávání zaměstnání s podporou pracovníka v nabídkách trhu práce a tvorbu nových pracovních míst.

Následná asistence zaměstnávání, čtvrtá aktivita, povede k dostatečné motivaci a přizpůsobení účastníka v novém zaměstnání a obnovení pracovních návyků, které pomohou rychlejší integraci a dlouhodobějšímu uplatnění.

Mzdové náklady na nově vytvořená a zprostředkovaná pracovní místa pro účastníky budou podporovány příspěvkem na mzdu v rámci páté aktivity. Koordinaci aktivit budou mít na starosti dva odborní pracovníci. S účastníky budou individuálně volit nejúčinnější aktivity tak, aby vedly k dosažení stanoveného cíle. Motivovat budou účastníky doprovodné aktivity: příspěvek na dopravu, na péči o dítě a na stravné.

Posílení zaměstnatelnosti osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, chceme dosáhnout prostřednictvím komplexu 6 aktivit, které pracují s orientací, komunikací a motivací účastníků. Není nutné projít všemi aktivitami (rekvalifikace) a je možné určité aktivity opakovat (zprostředkování) pro větší efektivnost individuálního přístupu k účastníkům. Poradenský program zajistí orientaci v kvalifikaci a schopnostech účastníka. Využití rekvalifikace podpoří zvýšení kvalifikace k poptávce trhu práce. Zprostředkování povede k nalezení uplatnění ve sféře kvalifikace. Asistence podpoří adaptabilitu a udržení se na nalezeném uplatnění. Poskytování příspěvku na mzdu podpoří zaměstnavatele v zaměstnávání účastníků. Doprovodné aktivity motivují účastníky k zařazení do aktivit.
V přípravné fázi projektu byly vytvořeny metodiky projektu a vybrány agentury na zprostředkování rekvalifikací. Byli osloveni první zaměstnavatelé a proběhl nábor účastníků v rámci služeb poskytovaných Centrem sociálních služeb v Ostravě. V důsledku nízkého zájmu uživatelů našich sociálních služeb byla navázána spolupráce s Úřady práce a aktivity projektu byly nabídnuty uchazečům o zaměstnání. Cílová skupina byla také oslovena formou letáků a inzercí na internetových stránkách. Poradenskou částí projektu již prošel plný počet plánových účastníků. Někteří z nich absolvovali rekvalifikaci. K 1. 6. 2013 se z počtu 25 plánovaných rekvalifikací nakonec podařilo 22 účastníkům úspěšně rekvalifikaci ukončit a další 2 účastníci rekvalifikací prochází. Pomoc se zprostředkováním zaměstnání nevyužili všichni účastníci projektu. U některých jsme se setkali s nezájmem o práci na pracovní smlouvu. Častými důvody brigádního výdělku byla demotivace spojená s přechodem na sociální dávky, vysoké dluhy i exekuce, odrazení nízkým platem a u žen těhotenství. V rámci projektu je cílem uplatnit na pracovním trhu minimálně 38 osob z podpořených osob projektu, a to jak na nově vytvořených tak zprostředkovaných pracovních místech. Ke dni 1. 6. 2013 bylo vyjednáno a schváleno 31 nově vytvořených či zprostředkovaných pracovních míst s využitím tohoto příspěvku. Na uvedených pracovních místech bylo k uvedenému datu zaměstnáno 27 osob. Do konce projektu zbývá vyjednat dalších 7 mzdových příspěvků pro zaměstnavatele a obsadit 11 nově vytvořených i zprostředkovaných pracovních míst. Doprovodné aktivity jako je jízdné a stravné jsou účastníky využívány a kladně přijímány.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Důvodem je nedostatečná kvalifikace, praxe, ztráta naučených dovedností, absence patřičných vzorů, rodinné závazky a trestní úhonnost. K výběru vedly zkušenosti služeb organizace a analýza. Jedná se o fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc (ocitly se v mimořádně obtížných poměrech, jsou po ukončení výkonu trestu nebo výkonu ochranného opatření či ze sociokulturně nevýhodněného prostředí), někteří se stali rodiči pečujícími o dítě, a využívají naše služby Azylového domu pro muže Palackého (určený především pro muže po výkonu trestu nebo ochranném opatření bez ohledu na věk, kapacita služby je 21 lůžek), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (určené rodičům 18 až 25 let ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, někteří po výkonu trestu, s dětmi, kapacita služby je 24 bytů).