Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na sdílení zkušeností a dobré praxe českých a zahraničních partnerů v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Smyslem projektu je vytvořit tematickou síť jako platformu pro identifikaci úspěšných nástrojů péče o rodinu, pro vzájemné učení a podporu při aplikaci osvědčených nástrojů do praxe vrámci města Pardubice. Součástí projektu je šíření a propagace jeho výstupů, které budou na příkladu Pardubic sloužit ke zlepšení situace ohrožených dětí a rodin v Pardubickém kraji a mohou inspirovat další města a organizace v celé České republice.

Téma projektu navazuje na aktuální problematiku připravované transformace systému péče o ohrožené děti v ČR a zároveň je v souladu s cíli ESF ve smyslu předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných sociálních skupin.

Myšlenkovým východiskem pro realizaci projektu je přesvědčení, že efektivní pomoc ohroženému dítě může být realizována především prostřednictvím pomoci rodině jako celku. Rodina je základním zdrojem stability a zdravého vývoje dítěte a zmíněné transformační návrhy (vč. připravované novely zákona o sociálně-právníochraně dětí) apelují na důležitost snahy v první řadě podpořit dobré fungování biologické rodiny dítěte dřív, než bude přikročeno k dalším krokům (umístnění dítěte do náhradní rodinné péče apod.). Z výzkumů vyplývá, že u téměř poloviny situací odebrání dítěte z rodiny k němu dochází z důvodů tíživé sociální a ekonomické situace rodičů. Použití podpůrných nástrojů vzešlých ze spolupráce různých aktérů na místní úrovni může pomoci tuto situaci řešit.

V rámci projektu je kladen důraz na spolupráci veřejné správy (měst) a neziskových organizací při identifikaci, popisu a následně realizaci podpůrných opatření. Právě provázanost služeb na místní úrovni považujeme za efektivní způsob pomoci rodině. Žadatelem projektu je NNO, jejímž partnerem je město Pardubice. Z obou partnerských zemí je také do projektu zapojena vždy dvojice NNO - obec.

1) Navázání spolupráce a výměna zkušeností - navázání dlouhodobého mezinárodního partnerství a vytvoření širší platformy pro výměnu a sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny. 2) Identifikace nástrojů pomoci rodině, podpora síťování služeb a spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru - na základě identifikace jednotlivých osvědčených nástrojů podpory rodiny používaných partnery projektu iniciovat nastavení efektivního systému spolupráce veřejné správy, neziskového sektoru a dalších subjektů ve městě Pardubice. 3) Šíření výstupů projektu - informovat relevantní klíčové aktéry v této oblasti v Pardubickém kraji o výstupech projektu a přispět tak ke zvýšení kvality služeb pro rodinu.
Česká republika: • Město Pardubice www.pardubice.eu • SKP-CENTRUM, o.p.s. www.skp-centrum.cz Slovensko: • Město Banská Bystrica www.banskabystrica.sk (http://bb.mestorodiny.sk/) • NÁVRAT, o.z. www.navrat.sk Bulharsko: • Město Pernik http://pernik.bg • PULSE Foundation www.pulsefoundation.org
Projekt „Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni“ byl realizován v období od prosince 2012 do prosince 2013. Jeho hlavní náplní bylo sdílení zkušeností a dobré praxe českých a zahraničních partnerů v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Téma projektu navázalo na aktuální problematiku probíhající transformace systému péče o ohrožené děti v ČR a jeho smyslem bylo vytvořit tematickou síť jako platformu pro identifikaci úspěšných nástrojů péče o rodinu, pro vzájemné učení a podporu při aplikaci osvědčených nástrojů do praxe v rámci města Pardubice. Myšlenkovým východiskem pro realizaci projektu je přesvědčení, že efektivní pomoc ohroženému dítě může být realizována především prostřednictvím komplexní pomoci rodině jako celku. Rodina je základním zdrojem stability a zdravého vývoje dítěte a zmíněné transformační kroky (vč. novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí) apelují na důležitost snahy v první řadě podpořit dobré fungování biologické rodiny dítěte dřív, než bude přikročeno k dalším závažným krokům (zejména k umístnění dítěte mimo vlastní rodinu) V rámci projektu byl kladen důraz na spolupráci veřejné správy (obce) a nestátních neziskových organizací jako poskytovatelů služeb pro rodinu při identifikaci, popisu a následné realizaci podpůrných opatření. Právě provázanost služeb na místní úrovni považujeme za efektivní způsob pomoci rodině. Vedoucím partnerem projektu byla nezisková organizace SKP-CENTRUM, o.p.s., jejímž klíčovým partnerem bylo město Pardubice. Z obou partnerských zemí byla také do projektu zapojena vždy dvojice NNO - obec.
Setkání místních aktérů, analýza současné situace ve městě Pardubice. Pracovní setkání partnerů projektu ve městě Pardubice - předávání zkušeností. Zahraniční studijní cesty - předávání zkušeností Mezinárodní workshopy - workshop a publikace Závěrečná konference - konference a publikace
Zahraniční studijní cesty V červnu 2013 proběhla studijní cesta ke slovenským partnerům do Banské Bystrice a následně v září 2013 studijní cesta do bulharského města Pernik. Obou cest se účastnili zástupci obou českých partnerů. Cílem studijních cest bylo seznámit se se systémem sociálně-právní ochrany dětí v obou partnerských zemích a získat příklady dobré praxe v této oblasti, a to jak z pohledu činnosti orgánů veřejné správy, tak poskytovatelů služeb pro rodinu a děti. Mezinárodní workshopy Ve dnech 30. 9. a 1. 10. proběhly tři worskhopy za účasti všech zahraničních partnerů. Workshopy byly určeny pro pracovníky v oblasti podpory rodiny, pro pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, a pro zástupce státní správy a samosprávy. Výstupem z workshopu je publikace obsahující prezentovaná témata. Závěrečná konference Dne 25.11. se na půdě Magistrátu města Pardubice uskutečnila závěrečná konference s názvem „Reflexe procesu transformace péče o ohrožené děti z pohledu jednotlivých aktérů“. Konference se zúčastnili opět zahraniční partneři se svými příspěvky, ale také zástupci jednotlivých místních aktérů (MPSV, KÚ Pardubického kraje, Magistrát města Pardubice, DC Veská, Amalthea o.s., LUMOS). Příspěvky z konference byly zpracovány v tištěném sborníku.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků Nestátní neziskové organizace