Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na poskytování a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb především služeb sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Libereckého kraje. Cílem poskytování těchto sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a případně umožnit jim návrat na trh práce (případně vstup na trh práce a udržení se na trhu práce.

Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, které jsou sociální služby v rámci tohoto projektu poskytovány, reflektuje na potřeby kraje, které vyplývají ze Strategie střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2008 v souladu s § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále pak strategických dokumentů LK.

Projekt se zaměřuje na poskytování následujících druhů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách: intervenční centra, azylové domy, podpora samostatného bydlení, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (s důrazem na osoby ve věku 15 - 26 let), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace, raná péče (zaměření na pečující osoby).

Projekt se zaměřuje na poskytování a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb především služeb sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Libereckého kraje. Cílem poskytování těchto sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a případně umožnit jim návrat na trh práce (případně vstup na trh práceú a udžení se na trhu práce.
viz webové stránky: http://IP1.kraj-lbc.cz
První vlna výběrových řízení: Více než polovinu z celkové částky 225 miliónů korun rozdělil Liberecký kraj mezi dvacet poskytovatelů sociálních služeb V první vlně bylo vypsáno na území Libereckého kraje 38 výběrových řízení, z nichž komise vybrala 20 poskytovatelů těchto služeb. Jejich dodavatelé jsou profesionální zařízení zabývající se sociálními službami, občanská sdružení a charity. Druhá vlna výběrových řízení na poskytovatele služeb sociální prevence 2. vlna výběrových řízení byla vyhlášena 30. 11. 2009 usnesením Rady kraje po té, co byly podmínky předjednány v Krajské poradní skupině 20. 11. 2009. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 18. 1. 2010. Hodnotící komise na svých jednáních 25 a 26.1. 2010 posoudila došlé nabídky a doporučila Radě kraje ke schválení celkem 12 vítězných nabídek v celkové výši 48,5 mil. Kč. Rada kraje na svém zasedání 16. 2. 2010 rozhodla o podpoře dalších, celkem 12 nabídek vyšlých z výběrových řízení v celkové výši 48,5 mil. Kč. Po uplynutí zákonných lhůt a podepsání smluv s poskytovateli sociálních služeb jsou služby financovány od 1. 4. 2010. Třetí vlna výběrových řízení na poskytovatele sociálních služeb sociální prevence v Libereckém kraji V souladu s postupem prací na projektu IP 1 byla dne 21.5.2010 vyhlášena výběrová řízení na poskytovatele sociálních služeb v segmentech 1. Terénní programy 2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 4. Intervenční centra V současné době se připravuje 4. vlna výběrových řézení, které budou zaměřeny na poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v mikroregionu Tanvaldsko a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v regionu Nové Město pod Smrkem.
Z rozhodnutí Rady Libereckého kraje byla dne 11.1.2011 ukončena smlouva na poskytování sociální služby "Domy na půl cesty".
V projektu se nepočítá s mezinárodní spolupráci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

osoby se zdravotním postižením, mládež a mladí dospělí, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zaříezní pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby pečující o osobu blízkou