Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Jesenicko je specifický region s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností a vysokým podílem osob ohrožených sociálním vyloučením. V rámci projektu bude žadatel, občanské sdružení Darmoděj o.s, pracovat s cílovou skupinou osoby závislé na návykových látkách z podskupiny b) Intervence po resocializaci. Tato skupina osob v sobě spojuje několik okruhů problémů, které jí ztěžují přístup na trh práce. Jedná se o osoby společensky nepřizpůsobivé, často vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců, bez pracovních návyků a sociálních vazeb, s nízkým vzděláním. Tyto aspekty jsou výraznou překážkou pro vstup na trh práce. Projekt navazuje na žadatelem dříve předložený projekt v rámci oblasti podpory 3.1, který zajišťuje následnou péči pro osoby po léčbě závislosti na návykových látkách, nebo abstinující. Právě na osoby, které prošly touto následnou péčí, se předkládaný projekt zaměřuje. Žadatel využívá dobré znalosti problematiky cílové skupiny, které se v regionu dlouhodobě věnuje. Pokud osoby z cílové skupiny projdou resocializací, ale nenajdou pracovní uplatnění, je vysoké riziko, že se vrátík původnímu stylu života a k závislosti. Aktivity projektu směřují k vytvoření nového pracoviště a zaměstnání několika osob z cílové skupiny na pozicíchpomocný zedník a pomocný údržbář. S účastníky se individuálně pracuje v rámci pracovní poradny, individuální práce se odvíjí od výsledků pracovní diagnostiky. Pracovní poradna by v budoucnu měla sloužit k podpoře začleňování sociálně vyloučených osob na trh práce. Souběžně se účastníci vzdělávají v Motivačně vzdělávacím kurzu. Realizací aktivit projektu chce žadatel u cílové skupiny zlepšit komunikační dovednosti, posílit její pracovněprávní povědomí a možnosti sociálního začlenění v pracovním procesu. Na nová pracovní místa jsou účastníci cíleně připravováni teoretickou i praktickou výukou v daném oboru. S účastníky, kteří nezískají pracovnímísta na novém pracovišti, pracovní koordinátor hledá možnosti jiného uplatnění.

Projekt chce zapojit osoby závislé na návykových látkách, které prošly úspěšně léčbou závislosti a resocializací v sociální službě následné péče, na trh práce. Cíle se dosáhne naplněním dílčích cílů: 1) Osoby z cílové skupiny poznají své přednosti a omezení: pracovní diagnostika 2) Osoby z CS budou individuálně pracovat na svojí motivaci a zaměstnatelnosti: pracovní poradna 3) Osoby z CS získají orientaci v pracovněprávní problematice: motivačně vzdělávací kurz 4) Osoby z CS se vzdělají v konkrétních oborech: příprava pro zaměstnání 5) Vytvoří se nová pracovní místa pro osoby z CS: Pracovní centrum posádka
Projekt nemá partnera.
V současné době probíhá přípravná fáze projektu. dochází k obsazení pracovních pozic a nastavují se mechanismy pro samotný chid projektu a připravují se podklady pro oslovení cílové skupiny. Oslovení cílové skupiny začne probíhat v průběhu měsíce října 2011 a bude pokračovat v měsíci listopadu roku 2011.
V projektu by mělo být dosaženo následujících výsledků. 35 osob které projdou pracovní diagnostikou 45 úspěšně absolvovaných kurzů (25 účastníků motivačně vzdělávací kurz a teoretická příprava pro zaměstnání a 20 účastníků projde školení BOZP a PO) 10 nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny
Projekt neobsahuje žádnou mezinárodní spolupráci

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Osoby závislé na návykových látkách