Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Při realizaci tohoto projektu se budeme věnovat dvěma cílovým skupinám - zaměstnancům Fokusu a blízkým rodinným příslušníkům našich uživatelů.Zaměstnancům sdružení umožníme díky projektu realizovat vzdělávání, které jim pomůže lépe vykonávat jejich práci.Každý zaměstnanec má definovány své silné a slabé stránky při práci s uživateli, a vybrány kurzy, které by mu měly pomoci slabé stránky posílit.  Bohužel současná finanční situace organizace neumožňuje financovat veškeré  vzdělávání které by zaměstnanci potřebovali a realizace tohoto projektu nabídne možnost doplnit mezery. Ať už jde o získání ucelených informací k jednotlivým standardům sociálních služeb, nebo o posílení některých - zejména komunikačních-  dovedností. Vzhledem k tomu že pracujeme s duševně nemocnými, naši terapeuti se nezřídka setkávají s agresivními reakcemi, musí komunikovat s nespolupracujícími klienty, řešit konfliktní situace apod. Se všemi těmito situacemi by jim mělo pomoci akreditované vzdělávání,které budeme moci zrealizovat díky tomuto projektu.Pokud jde o rodinné příslušníky, komplexní edukace pro ně úplně schází. Tento projekt jim poskytne jedinečnou možnost získat ucelené informace o životě s duševním onemocněním od odborníků. Zároveň jim také umožní získané informace konzultovat s pracovníkem Fokusu, který zná jejich konkrétní situaci. Dostatek informací je nezbytným prvním krokem k tomu, aby rodina byla schopna zpracovat trauma které duševní nemoc některého z jejích členů přináší, a aby "ti zdraví" členové rodiny mohli pokračovat ve svém vlastním pracovním i osobním životě.

Projekt má 2 hlavní cíle, které směřují ke zlepšení práce s uživateli služeb. První cíl je další odborné vzdělávání zaměstnanců Fokusu V rámci tohoto cíle absolvují zaměstnanci Fokusu odborné vzdělávání, které jim pomůže rozšířit dovednosti důležité pro práci s uživateli. Vzdělávání je zvolené přesně podle potřeb jednotlivých pracovníků, které vyplývají z jejich individuálních vzdělávacích plánů. Cílovou skupinou našich služeb jsou duševně nemocní, což je skupina uživatelů velmi náročná na znalosti, dovednosti i osobnost terapeuta. Průběžné další vzdělávání je nezbytné pro zvyšování kvality práce s uživateli, a také jako prevence syndromu vyhoření pracovníků. Druhým cílem je zprostředkovat blízkým rodinným příslušníkům uživatelů služeb vzdělání o duševním onemocnění. Díky projektu budeme moci poskytnout vzdělání, které bude srozumitelné, a informace budou mít konkrétní přínos pro praktický život s duševně nemocným. Kromě zprostředkování akreditovaného kurzu totiž nabídneme rodinným příslušníkům průvodce, který je bude při vzdělávání podporovat a případně doplňovat získané informace . Hlavně ale bude znát jejich konkrétní situaci, takže bude schopen pomoci obecné poznatky lépe pochopit a vysvětlit konkrétní souvislosti vztahující se k jejich životu. Těchto cílů dosáhneme nákupem akreditovaných kurzů a zaměstnáním odborného pracovníka - průvodce pro rodiny.
Krajská nemocnice Liberec a.s. - psychiatrické oddělení Přes psychiatrické oddělení Krajské nemocnice v Liberci opakovaně prochází převážná většina duševně nemocných. Lékaři i sociální pracovnice oddělení bývají často v úzkém kontaktu s rodinami duševně nemocných. Provádějí zde základní edukace blízkých rodinných příslušníků, ale protože nemají dostatečný časový prostor, zaměřují se spíše na medicinské informace - o příčinách nemoci, lécích a jejich vedlejších účincích apod.. Nemají už ale prostor pro to s rodinami probírat sociální dopady duševní nemoci, a zejména s každým podrobně probírat jeho konkrétní situaci, přestože opakovaně upozorňují, že systematická edukace zde citelně schází. Pokud vyjde tento projekt, budeme schopni rodinným příslušníkům nabídnout ucelenější a podrobnější vzdělávání o životě s duševní nemocí. Psychiatrické oddělení bude nabízet rodinám svých pacientů naše vzdělávání . Dostatečně informovaná rodina pak bude schopna a ochotna mnohem lépe s lékaři spolupracovat při léčbě svého blízkého.
Realizace projektu začala 1.9.2013, kdy nastoupili koordinátorka projektu, administrátor projektu a rodinná konzultantka. Začali jsme zpracovávat podklady pro realizaci projektu - formuláře pro zhodnocení přínosu vzdělávání, prezenční listiny apod. Se vzdělavateli dohadujeme konkrétní termíny pro realizaci jednotlivých kurzů. Jako první proběhl 26.9. kurz Úvod do problematiky zvládání obtížných komunikačních situací. Oslovili jsme partnera, a začali pracovat na systému předávání informací zájemcům o vzdělávání. Rodinná konzultantka zahájila spolupráci s rodinami našich uživatelů - oslovila rodinné příslušníky kteří v minulosti projevili zájem o edukaci a začala s pracovníky ve službách pracovat na systému spolupráce s rodinnými příslušníky.
Monitorovací indikátory: Plánovaný počet podpořených osob: 31 Plánovaný počet úspěšných absolventů kurzů:146 Počet podpořených organizací: 1 Počet nově vytvořených produktů:1
není

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci všech sociálních služeb Fokusu, konkrétně se jedná o 11 pracovníků v sociálních službách a 5 sociálních pracovníků ve službách Sociálněterapeutické dílny, Chráněné bydlení, Podpora samostatného bydlení a Sociálně aktivizační služby.