Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je navázat na v minulosti vytvořený komplexní program vzdělanosti a prohloubit zaměstnancům firmy odbornou připravenost. Odborné vzdělání je nutností pro výkon práce lékařského i nelékařského personálu nemocnice. Vzdělávání je navázáno na kreditový systém. Pracovníci mohou vykonávat své profese při splnění určitého počtu kreditů, které musí neustále doplňovat. Tak je zajištěna profesionalita a odbornost pro zajištění lékařské a ošetřov. péče.

Projekt se zaměřuje na vzdělávání lékařského personálu, sestry a ostatní nelékařský personál, management, hosp.-tech. pracovníci a tech. pracovníci. Celkem 101 osob.

Tyto osoby jsou stavebním kamenem nemocnice, pokud nebudou dostatečně kvalifikovaní, není možné nemocnici provozovat. Permanentním vzděláváním personálu bude zajištěna konkurenceschopnost firmy i adaptabilita zaměstnanců na trhu práce.

Projekt byl sestaven na základě potřeb jednotlivých pracovníků nemocnice. Hlavním prvkem vzdělávání je účast na pravidelných konferencích a seminářích pořádanými odborníky z oboru či jinými lékařskými zařízeními. Dále budou odborníci zváni k nám, pro zajištění výuky větší skupiny.

Inovací pro toto období je zajištění supervize sester a ost. nelékař. personálu při zajištění ošetřov. a následné péče pacientům. Je potřeba zajistit sebereflexi personálu a zvýšení psychické pohody na pracovišti.

 

 

 

Hlavním cílem projektu je navázat na v minulosti vytvořený komplexní program vzdělanosti a prohloubit zaměstnancům firmy odbornou připravenost.
Projekt nemá partnery.
Organizaci zajistí manažer projektu, který bude koordinovat vzdělávání zaměstnanců, průběh a realizaci jednotlivých aktivit. Administrativní podporu zajistí asistent. Koordinace a metodické zajištění metodikem. V prvních 3 měsících proběhne příprava na realizaci: -sestavení realizačního týmu a plánu práce RT -v úvodní fázi realizace budou pracovní porady 1 týdně -nadefinuje se systém vzdělávání zaměstnanců -manažer a asistent připraví podklady a zajistí publicitu projektu -manažer vytvoří rozvrh vzdělávání zaměstnanců -uzavření smlouvy s dodavateli vzděl.služeb -nákup odborné literatury -nákup zařízení pro výkon RT (notebook, MS Office) -příprava hodnotících materiálů a prezenčních listin Zaměstnancům bude projekt představen a projedná se vzdělávací plán. Na začátku projektu vytvoří manažer databázi pro evidenci realizace kurzů u zaměstnanců, která se bude průběžně aktualizovat a bude sloužit jako nástroj hodnocení celého vzdělávacího programu. Součástí bude průběžné zpracování údajů o průběhu projektu. Účast bude zaznamenána na prezenční listiny a vždy po skončení seminářů bude probíhat zpětná vazba. V případě potřeby tak muže dojít k úpravě probíraných témat. Klíčová aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Na konci projektu dojde k závěrečnému zhodnocení aktivit projektu. Manažer projektu zhodnotí: - plnění plánů u jednotlivých zájemců, - hodnocení úspěšnosti realizace projektu na základě získaných certifikátů, osvědčení a kreditů.
Celkem bude podpořeno 101 osob, 830 úspěšných absolventů kurzů, 1 produkt - zavedení supervize.
V projektu není mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Projekt se zaměřuje na vzdělávání lékařského personálu, sestry a ostatní nelékařský personál, management, hosp.-tech. pracovníci a tech. pracovníci. Celkem 101 osob.