Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Charakteristika hlavních cílů projektu

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro koordinaci výkonu sociálně - právní ochrany na území kraje, specializace agendy na úseku SPOD v souladu za účelem naplnění standardů a vytvoření pracovních manuálů pro zajištění součinnosti OSPOD a dalších spolupracujících subjektů

 

 

 

Dílčí cíle projektu:

 

 

 

1. Navýšení počtu pracovníků na úseku SPOD. Projektem se téměř zdvojnásobí počet pracovníků na úseku SPOD (ze stávajících 2, 5 na konečných 5 zaměstnanců + psycholog)

 

 

 

2. Specializace těchto pracovníků zvýší jejich osobní odpovědnost za kvalitu výkonu SPOD na svěřeném úseku pomocí vzdělávání

 

 

 

3. Vytvoření metodik pro jednotlivé agendy, které zvýší kvalitu výkonu SPOD (celkem 6 metodik)

 

 

 

4. Koordinace výkonu SPOD v kraji

 

 

 

5. Realizace pěti kulatých stolů a pěti workshopů

 

 

 

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

 

 

 

 

 

 

 

Projekt přispěje k zajištění standardizace výkonu SPOD Krajského úřadu Kraje Vysočina (KrÚ Vysočina). Zajistí zkvalitnění výkonu SPOD na krajském úřadě na úseku koordinace, na úseku metodické a kontrolní činnosti a na úseku správního řízení o žádostech o NRP. Zkrácení lhůty při vyřizování stížností. Dále projekt přispěje ke zlepšení spolupráce s dalšími spolupracujícími subjekty v rámci preventivních aktivit na posílení pozitivního rodičovství. V obvodu Kraje Vysočina žije 96 283 dětí do 18 let. Na KÚ Vysočina pracují na úseku sociálně-právní ochrany dětí pracovníci v rozsahu 2,5 úvazku. V tomto personálním složení není možné zajistit kvalitní koordinaci výkonu sociálně-právní ochrany. KrÚ Vysočina chce prostřednictvím projektu personálně posílit úsek sociálněprávní ochrany dětí, zajistit profesní rozvoj všech pracovníků v tomto úseku. Rozvíjet koordinační roli, podpořit metodickou činnost zejména v oblasti prevence a zajistit multidisciplinární přístup při výkonu sociálně-právní ochrany dětí v kraji.

 

 

 

Výchozí dokumenty pro vznik projektu:

 

 

 

- Vyhláška č. 473/2011 Sb.,

 

 

 

- Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 - 2015 (cíl 4.3.5. rozvoj programu asistent pedagoga pro děti ze sociálně-znevýhodněného prostředí, 6.4. opatření na podporu pozitivního rodičovství, 7.1. cílená pomoc a podpora mladým lidem při vstupu do sam. života, 8.4. vytvoření mechanismů krizového a podpor. bydlení, 9.3. rozvoj a special. pěstounské péče, 11.3. zavedení spec. přístupů a systémových opatření.

 

 

 

- Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina (3.1.2. Podpora vzdělávacích a osvětových programů, 3.1.5. Podpora porad. a rodinných mediačních služeb, 3.3.2. Podpora programů prev. péče o děti, 3.5.1. Podpora procesu integrace dětí a mladistvých se zdrav. postižením, bývalých svěřenců zařízení pro výkon ústavní výchovy a po ukončení pěstounské péče, 3.5 Podpora náhradních rodin a pěst. péče).

 

 

 

 

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro koordinaci výkonu sociálně - právní ochrany na území kraje, specializace agendy na úseku SPOD v souladu za účelem naplnění standardů a vytvoření pracovních manuálů pro zajištění součinnosti OSPOD a dalších spolupracujících subjektů Dílčí cíle projektu: 1. Navýšení počtu pracovníků na úseku SPOD. Projektem se téměř zdvojnásobí počet pracovníků na úseku SPOD (ze stávajících 2, 5 na konečných 5 zaměstnanců + psycholog) 2. Specializace těchto pracovníků zvýší jejich osobní odpovědnost za kvalitu výkonu SPOD na svěřeném úseku pomocí vzdělávání 3. Vytvoření metodik pro jednotlivé agendy, které zvýší kvalitu výkonu SPOD (celkem 6 metodik) 4. Koordinace výkonu SPOD v kraji 5. Realizace pěti kulatých stolů a pěti workshopů
Projekt nemá partnery.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu