Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení situace cílových skupin a to formou vyhledání  klientů a jejich azpojení do projektu.Dále formou školení a motivačních kursů zvýšit jejich základní přehled v dané odbornosti a rekvalifikaci tak aby se stali schopnými pro zapojení se do pracovního poměru u  vytipovaných zaměstnavatelů.Průběžným zvyšováním  jejich odborných znalostí docílit  toho aby zájem zaměstnavatelů u co největšího počtu klientů trval i po skončení projektu a  klienti se tak uplatnili na trhu práce v regionu výrazně postiženém nezaměstnaností.

Cílem projektu je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených,odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.Hlavním cílem projektu je různými motivačními metodami a technikami učástníky.klienty projektu- posílit,motivovat,aktivizovat ke snaze o pracovní uplatnění,poskytnout informace důležité pro vstup na trh práce,poskytnout jim nezbytné vzdělání a znalosti a tím zvýšit jejich šance na úspěch na trhu práce.
ne
Projekt byl zahájen 15.5.2013 a potrvá do 15.5.2015 tedy 24 měsíců.
Výsledkem projektu by mělo být naplnění hodnot indikátorů a dosažení cílů projektu u co největšího počtu klientů z cílových skupin.
ne

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

1. osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace 2.Fyzické osoby starší 50. let