Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Na rozdíl od zamstnávání zdravotn postižených nemá zamstnávání osob ohrožených sociální exkluzí

1.Výměna zkušeností se zahraničním partnerem a zprostředkování zkušeností dalším organizacím v ČR, které se zabývají zamstnáváním a přípravou na zamstnání osob ohrožených drogovou závislostí, jakož i dalších osob obtížně uplatnitelných na volném pracovním trhu. 2. Pilotní aplikace zkušeností a postupů práce používaných zahraničním partnerem při zamstnávání osb ohrožených drogovou závislostí, specificky problémových nestabilizovaných uživatelů návykových látek 3. Vytvoření Doporučení pro práci s klienty v rámci léčby a doléčování při příprav na návrat do společnosti a vstup na trh práce 4. Zhodnocení a porovnání reáln využívaných metodik při vstupu na trh práce pro osoby z cílové skupiny v Praze a ve Vídni 5. Realizace mezinárodní konference
Fix und Fertig/Verein Wiener Sozialprojekte
Fix und Fertig/Verein Wiener Sozialprojekte

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené organizace a jejich zamstnanci -osoby ohrožené závislostí na návykových látkách -nestátní neziskové organizace