Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt představuje nově vytvořený inovativní nástroj, který zajistí podporu cílovým skupinám - pracovním terapeutům a terapeutům v psychosociální rehabilitaci. Jedná se o zavádění  nového inovativního nástroje v oblasti rozvoje lidských zdrojů podporovaných z ESF, rozvoj kvalifikačního vzdělávání a kompetencí jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví dle zákona. Projekt reaguje na zjištěné potřeby zdravotnické praxe a potřeby cílové skupiny. Inovativnost spočívá v tom, že vzdělávací programy poskytují ucelené vědomosti a dovednosti pracovních terapeutů a tím naplní podmínky získávání způsobilosti jiného zdravotnického pracovníka, které je uvedeno v § 43 zákona a zásadním způsobem podporuje jeho celoživotní vzdělávání dle § 53 zákona, které dosud nebylo realizováno.

Hlavním cílem projektu je tvorba a ověření vzdělávacích programů na vzorku 30 účastníků, - podpora kvalifikační úrovně a kompetencí, - naplnění zákonné podmínky pro výkon povolání pracovního terapeuta dle § 43 odst. 2 písm. f) zákona, - vytvoření podmínek pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro jiné odborné pracovníky v oblasti psychosociální rehabilitace dle § 61 zákona - posílení adaptace jiných odborných pracovníků na pracovní pozice vyžadující specifické znalosti v rezortu zdravotnictví a tím zabezpečit kvalitu a bezpečnost poskytovaných činností souvisejících se zdravotní péčí.
NE
Projekt vychází z analýzy potřebnosti, obsahem je oslovení a práce s cílovou skupinou, tvorba dvou vzdělávacích programů a získání akreditace, realizace akreditovaného kvalifikačního kurzu Pracovní terapeut a certifikovaného kurzu Terapeut v psychosociální rehabilitaci a evaluace vzdělávání v pilotním projektu.
Dopadem projektu je sjednocení a poskytnutí vědomostí a dovedností pracovních terapeutů a odborné zabezpečení přípravy jiného odborného pracovníka k získání způsobilosti k výkonu tohoto povolání dle zákona. V oblasti psychosociální rehabilitace projekt přináší sjednocení znalostí jiných odborných pracovníků prostřednictvím certifikovaného kurzu a získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti. Lze předpokládat možnost následného šíření a prosazování do široké praxe.
Ne

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Jiní odborní pracovníci dle § 43 zákona č. 96/2004 Sb.pracující v oblasti pracovní terapie a psychosociální rehabilitace. V rámci projektu získá odbornou způsobilost 20 pracovních terapeutů a zvláštní odbornou způsobilost 10 terapeutů v psychosociální rehabilitaci.