Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem projektu "Vzdělávejte se pro růst!" je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a nadále realizují svoji činnost ve vybraných odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP (jejich výčet - viz Normativní instrukce MPSV č. 9/2011).

Projekt bude určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve těchto vybraných odvětvích .Projekt bude realizovat Úřad práce ČR na základě § 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje ověřovat nové nástroje a opatření APZ. Stejně jako u ostatních nástrojů APZ bude finanční podpora nenároková a o poskytnutí příspěvku bude rozhodovat příslušná krajská pobočka ÚP ČR nebo krajskou pobočkou delegované kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Vybraným podnikům bude poskytnut příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci určitého počtu zaměstnanců na obecné či specifické vzdělávání. Zaměstnavateli budou současně hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. O finanční podporu budou moci zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svou činnost ve specifikovaných odvětvích a potřebují vyškolit či rekvalifikovat pracovníky. O poskytnutí příspěvku na vzdělávání a příspěvku na mzdové náklady po dobu vzdělávání bude uzavřena dohoda mezi ÚP ČR a zaměstnavatelem, který je příjemcem příspěvku.

Cílem projektu je podpořit zvyšování kompetencí, odborných znalostí a dovedností stávajících i nově přijímaných zaměstnanců v oborech, ve kterých lze bezprostředně nebo v nejbližším období očekávat růst poptávky po pracovní síle. Podporou konkurenceschopnosti podniků v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP dojde k podpoře konkurenceschopnosti celé ekonomiky. Uvedené cíle mohou v konečném důsledku přispět k růstu ekonomiky po hospodářské krizi a podpoře tvorby pracovních míst.
Úřad práce ČR (ÚP ČR) je do projektu zapojen jako partner s finančním příspěvkem. Realizace projektu bude probíhat prostřednictvím jednotlivých pracovišť ÚP ČR.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zaměstnavatelé: Zaměstnavatelé poskytnou nově přijatým nebo stávajícím zaměstnancům prostřednictvím projektu možnost dalšího vzdělávání. Mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem budou práva a povinnosti ukotvena v dohodě o zajištění vzdělávání. Zaměstnanci: Zaměstnanci budou prostřednictvím vzdělávání, které je jim díky projektu umožněno, zvyšovat svou kvalifikaci a odborné znalosti a dovednosti, které budou využitelné při rozšiřování aktivit firmy.