Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Přehled hlavních aktivit realizovaných v rámci projektu:- zajištění administrativních kapacit / mzdové prostředky- vzdělávání pracovníků, studijní a služební cesty- technické vybavení OSF

Ministerstvo vnitra České republiky dle Programového dokumentu OP LZZ zastává funkci zprostředkujícího subjektu pro prioritní osu 4: Veřejná správa a veřejné služby. Pro výkon této funkce byl ustanoven Nařízením Ministra vnitra č.29 ze dne 23.3.2007 Odbor strukturálních fondů (dále jen OSF) Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli Řídícího orgánu OP LZZ (ŘO) v souladu s článkem 59 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 delegovalo některé své činnosti a pravomoci na Ministerstvo vnitra - OSF jakožto Zprostředkujícího subjektu (ZS) uzavřením Dohody o delegování činností a pravomocí. Na základě těchto skutečností je projekt zaměřen na zajištění řádného chodu OSF tak, aby mohl účinně plnit roli zprostředkujícího subjektu a zahrnuje aktivity jenž jsou v souladu s ustanovením článku 45 obecného Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Přehled hlavních aktivit realizovaných v rámci projektu: - zajištění administrativních kapacit / mzdové prostředky - vzdělávání pracovníků, studijní a služební cesty - technické vybavení OSF
zajištění fungování OSF jako zprostředkujícího subjektu pro oblast podpory 4.1 OPLZZ

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

zprostředkující subjekt