Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

 

Projekt podporuje zavedení standardů sociálně-právní ochrany dětí v působnosti ORP Hustopeče a tím naplňování §9a zákona č.359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jde zejména o zajištění místní a časové dostupnosti služeb OSPOD, tj. v první řadě přiměřeného počtu pracovníků ze stávajících 5 (3,15 úvazku) na 7

stálých pracovníků (5,15 úvazku). Z analýzy MPSV vyplývá, že výkon OSPOD Hustopeče, spadající do kategorie 1 - Běžná míra náročnosti výkonu SPOD, při stavu 6.250 registrovaných dětí ve věku 0-18 let s trvalým bydlištěm ve správní oblasti ORP, vyžaduje personální zajištění v rozsahu 6,2 až 7,81 prac. úvazku. Pro nově přijaté pracovníky budou zřízena a vybavena pracoviště nábytkem včetně komunikační a výpočetní techniky. Efektivní práce sociálních pracovníků MěÚ Hustopeče bude podpořena odborným vzděláváním sociálních pracovníků účastí na školeních. Zavádění nových poznatků a metod do praxe, jejich ověřování bude podpořeno zajištěním odborně kvalifikovaného externisty - supervizora.

Bude vytvořena interní metodika výkonu OSPOD Hustopeče dle standardů vyhlášky č.473/2012 Sb., zkvalitněna přístupnost informací o poskytovaných službách OSPOD Hustopeče na webových stránkách města tak, aby byly poskytnuty v dostatečné šíři, klientům přístupnou a srozumitelnou formou. Důležitým krokem bude i zkvalitnění spolupráce OSPOD Hustopeče s dalšími subjekty spádové oblasti ORP Hustopeče zapojenými do systému péče o ohrožené děti uspořádáním workshopů.

Hlavní výstupy projektu:

1) Rozšířený tým pracovníků OSPOD o 2 pracovníky

2) Zařízené a vybavené 2 pracovitě pro nové zaměstnance a jejich práci s klienty

3) Proškolený tým pracovníků OSPOD

4) Vytvořená metodika OSPOD Hustopeče dle standardů vyhl. č. 473/2012 Sb.

5) Fungující systém spolupráce s dalšími subjekty spolupracujícími v oblasti péče o ohrožené děti a jeho vazba

na metodiku

6) Fungující webové stránky s informacemi o službách OSPOD

Projekt negeneruje příjmy a patří do kategorie veřejně prospěšných projektů.

Systematický výkon sociálně-právní ochrany rodin a dětí dle §9a zákona č. 59/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí v platném znění a dle bodu 4b vyhlášky č.473/2012 Sb. Dílčími cíli jsou: - Zajištěný přiměřený počet odborně proškolených pracovníků - Zajištěné materiálně-technické podmínky pro výkon sociálně-právní ochrany MěÚ Hustopeče - Vytvořená a ověřená metodika výkonu SPOD dle nových standardů - Efektivně fungující spolupráce OSPOD Hustopeče s dalšími organizacemi v oblasti péče o ohrožené děti. Cíle projektu jsou průběžně naplňovány.
Projekt nepočítá s partnery projektu.
V červnu 2015 město Hustopeče ukončilo realizaci projektu, který podpořil Sociální odbor MěÚ Hustopeče při zajištění podmínek práce v oblasti péče o ohrožené děti odpovídající současným standardům. Byl posílen počet pracovníků sociálně – právní ochrany dětí o další dva členy a vybavena dvě pracoviště nábytkem a kancelářskou technikou. Tím byly vytvořeny podmínky pro posílení individuální práce s dětmi a jejich rodinami. Sociální pracovníci absolvovali 42 odborných školení, využívali odborné konzultace a supervize, zakoupili odbornou literaturu. V souladu s vyhláškou č. 473/2012 byly zpracovány Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí OSPOD Hustopeče, které upravují pravidla výkonu sociálně právní ochrany dětí pro správní oblast Městského úřadu Hustopeče a individuální podmínky organizace. Byly zpracovány na základě analýzy stávajících postupů, v souladu s aktuálním zněním zákonů a vnitřních předpisů Městského úřadu Hustopeče s cílem zajistit co nejoptimálnější a nejefektivnější postupy řešení situace klientů a respektování individuálních potřeb dítěte a rodiny. Byly zrealizovány dva workshopy, jejich cílem bylo posílení a rozvoj spolupráce mezi OSPOD Hustopeče s dalšími organizacemi a institucemi zapojenými do systému péče o ohrožené děti. Dalším tématem byly povinnosti obcí a organizací v oblasti prevence zjišťování případů násilí na dětech a v rodinách, práce s dětmi s výchovnými problémy. Pro zkvalitnění informovanosti klientů OSPOD Hustopeče byly vytvořeny webové stránky http://www.hustopece-city.cz/ospod/, které informují o působnosti OSPOD v maximální šíři, klientům přístupnou a srozumitelnou formou. Byly vytvořeny informační letáčky, které jsou průběžně distribuovány mezi úřady obcí, pediatry, školy, zařízení pro děti a mládež apod.
• Rozšířený tým pracovníků OSPOD Hustopeče • Odborně proškolení sociální pracovníci • Vytvořené webové stránky OSPOD Hustopeče a propagační letáky • Vytvořené standardy kvality OSPOD Hustopeče
Projekt nepočítá s mezinárodní spoluprací.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace Sociální odbor MěÚ Hustopeče vykonává sociálně - právní ochranu dětí v přenesené působnosti státní správy v oblasti působnosti ORP Hustopeče. Od 1.2.2014 bude tuto činnost vykonávat 5 stávajících pracovníků a 2 noví pracovníci. Pracovníci se budou podílet na zavádění nových standardů závazných pro orgány sociálně – právní ochrany dětí dle vyhlášky č.473/2012 Sb. spoluprací na vytvoření nové interní metodiky efektivního výkonu OSPOD. Pro naplnění nových standardů bude posílen tým sociálních pracovníků úřadu o 2 pracovníky a zajištěny materiálně - technické předpoklady pro práci rozšířeného týmu s klienty. Bude podpořen další odborný rozvoj sociálních pracovníků, kteří se budou účastnit odborných školení, budou využívat metodického vedení supervizora, ověřovat moderní metody práce a komunikace s klienty v praxi, budou dávat podněty k úpravě odborné sekce o službách SPOD webových stránek města, aktivně se zapojí do prohloubení spolupráce s dalšími subjekty spolupracujícími v oblasti péče o ohrožené děti.