Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Především díky unikátním technologickým postupům při ohýbání umělého kamene, vlastní vývojové laboratoři (díky které jsme schopní upravit výrobky a připravit je na použití v podmínkách dané aplikace či zadaného účelu podle specifických požadavků zákazníka), certifikovaným nátěrovým systémům ad. jedinečných činností (popsáno v kap. č. 18), ve kterých nemáme na českém trhu přímou konkurenci - máme velmi specifické požadavky rozvoj kvalifikace našich zaměstnanců, neboť ani z pracovního trhu nejsme schopni rekrutovat kvalifikovanou pracovní sílu. Takže se neustále potýkáme s potřebami na straně jedné a požadavky na straně druhé na zvyšování odborné kvalifikace našich zaměstnanců a to tak, aby byli schopně plnohodnotně ovládat náš výrobní program, který se navíc neustále vyvíjí. Další pohled potřebnosti vynakládání finančních prostředků na vzdělávání našich zaměstnanců ve specifickém know-how je ten, že jako MSP, který se i v dnešní době potýká s projevy důsledků propuknuté hospodářské krize, potřebuje eliminovat negativní dopady výkyvů trhu a to tak, že musíme být schopni využívat naše zaměstnance na různých pracovních pozicích - tzn. posilovat vícefunkčnost jednotlivých pracovníků (úzká specializace zaměstnanců způsobuje výkyvy v poptávce zaměstnavatele po jejich odbornosti v rámci fungujícího výrobního cyklu) pro uspokojení naší okamžité poptávky. Našich 39 zaměstnanců bude schopných díky získané finanční podpoře efektivněji obsluhovat stroje a zařízení jedinečnými technologickými postupy používanými při thermoformingu umělého kamene, získávat tak bezesparé celky, vyrábět a správně používat vlastní nátěrové systémy, vyrábět lehké komposity - lamináty pomocí nových materiálů, zavádět do výroby inovované výrobky určené do potravinářství a vinařství ad. - vše na podporu jedinečného portfolia DCH - Sincolor, a.s. a na zamezení výroby zmetků, čímž dojde ke zefektivnění vnitropodnikových procesů a upevnění postavení naší firmy na trhu.

1) Vytvořit interní vzdělávací program o 5 specifických kurzech a vystavět systematický vzdělávací plán naší firmy. 2) Zvýšit vzájemnou zastupitelnost našich 39 zaměstnanců proškolením ve specifických a částečně také v obecných kompetencích souvisejících s vlastním výrobním programem a s firemními činnostmi. 3) Tím zvýšit jejich uplatnitelnost v naší firmě. 3) Bojovat proti přetrvávajícím dopadům hospodářské krize tím, že budeme schopni pružně reagovat na požadavky zákazníků (čas, kvalita, produkt) - což je efektem bodu č. 2.
-
Projekt je zaměřen na rozšiřování a prohlubování odborné kvalifikace 39 zaměstnanců firmy DCH - Sincolor, a.s., kdy tato kvalifikace je nepřenositelná z/do jiných oborů či firem. Je tomu tak proto, že navržené vzdělávací kurzy tohoto projektu odrážejí oblasti/témata, kterým se naše firma věnuje na českém trhu jako jediná (vlastní zpracování kompositních materiálů, thermoforming umělého kamene, vývoj a výroba barev, laků a stavební chemie, přičemž se zaměřujeme na průmyslové či velkokapacitní zakázky, kdežto ostatní firmy své produkty směřují na hobby sektor a drží se tradičních postupů - blíže k naší specifičnosti v dalších kapitolách projektu). Našim zaměstnancům chceme poskytnout komplexní vzdělávání zaměřené především na specifické oblasti (doplňkově pak obecná školení z 19,05 %) zaměřené na procesy a činnosti související s ohýbáním umělého kamene, výrobních postupů při produkci výrobků do potravinářství, nanotechnologií při povrchové úpravě ohýbaného umělého kamene, obsluhu jedinečného stroje VARIO 39-55 MIX EST 256, plánované výrobě lehkých kompositů na zakázku. Všechny kurzy jsou určeny pro zaměstnance na současné nebo budoucí pracovní pozici a jsou potřebné mj. také proto, že pracovní trh nám nenabízí kvalifikovanou pracovní sílu (s ohledem na naše jedinečné výrobní zaměření).
Výsledkem projektu budou kvalifikovanější zaměstnanci naší firmy.
-

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

K 15.8.2012 jsme zaměstnávali 46 osob, z čehož jsme jich do cílové skupiny projektu zařadili 85 % (39 zaměstnanců), a to dle požadavků vedení firmy (s ohledem na středně až dlouhodobý výrobní plán a proces firmy a firemní strategii a z výstupů hodnotících pohovorů) na odbornou kvalifikaci, zastupitelnost a uplatnitelnost našich zaměstnanců v jednotlivých výrobních procesech a také dle potřeb a požadavků samotných zaměstnanců na rozvoj jejich odborných znalostí a dovedností. Přínosy z realizovaných aktivit projektu a motivace k absolvování celého vzd. procesu projektu pro cílovou skupinu: zvýšení jejich odborných kompetencí nezbytných ke kvalitnímu vykonávání unikátních pracovních postupů, která se váže k jejich pracovnímu místu a zařazení, dále zvýšení jejich vnitrofiremní adaptability a zvýšení jejich uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti na současné nebo budoucí pracovní pozici především proto, že budou pro svého zaměstnavatele lépe využitelnými na různých pracovních pozicích (souvisí s optimalizací využívání pracovníků včetně efektivního využívání pracovního fondu). Do projektu je zařazeno: 20 dělníků, 6 technických pracovníků, 5 obchodních manažerů, 2 pracovníci výzkumu a vývoje, 2 vedoucí výroby/ředitelé divize, 4 administrativní pracovníci. Zaměstnanci v projektu jsou ze dvou krajů: Karlovarský - 21 zaměstnanců, Plzeňský - 18 zaměstnanců. Žen jsme do projektu zařadili 36 %, všechny osoby zařazené do projektu jsou ve věku mezi 25-50 lety. Cílová skupina byla vybrána při respektování zásad rovných příležitostí. Cílová skupina absolvuje školení pouze prezenční formou v celkem 14 kurzech (interními i externími školiteli). Veškeré aktivity zařazené do projektu souvisí se specifickými výrobními postupy DCH - Sincolor, a.s. nebo s produkty, které nabízí jako jediná z českých firem.