Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Rozvojem lidských zdrojů v rámci implementační struktury Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen IS OP LZZ) je míněno zejména zajištění vzdělávání administrátorů IS OP LZZ. Hlavní náplní projektu je realizace systematického vzdělávání pracovníků IS OP LZZ. Hlavním cílem je zabezpečení vzdělávacích aktivit za účelem zvyšování znalostí, dovedností a schopností zaměstnanců všech subjektů zapojených do implementace OP LZZ, a tím přispění ke zvyšování funkčnosti implementačních orgánů OP LZZ a osobnímu rozvoji zaměstnanců.

Strategický přístup ke vzdělání stanoví několik priorit, na které  má být kladen důraz: 1) cílená podpora ke zvýšení jazykové dovednosti 2) podpora vzdělávání v oblasti ESF, zejména OP LZZ a EU, 3) podpora ke zvýšení ICT dovednosti, 4)podpora v oblasti měkkých dovedností, 5) podpora v oblasti manažerských dovedností.

Na základě vzdělávacích potřeb pracovníků IS OP LZZ bude realizován vzdělávací program pro celou IS OP LZZ na období 2009-2015, který bude obsahovat: vzdělávací akce, konference, semináře pořádané  jinými subjekty; školení a semináře pořádané ŘO OP LZZ; zahraniční semináře, konference a dále stáže zaměřené na výměnu zkušeností. Vzdělávací program bude průběžně vyhodnocován, výsledky budou zohledňovány při jeho realizaci. Průběh projektu se bude řídit Metodickým pokynem pro technickou pomoc.

Na základě zkušeností z obdobného projektu realizovaného v programovém období 2004-2006 byly členy Pracovní skupiny pro rozvoj lidských zdrojů definovány tyto konkrétní cíle: Rozvinout znalosti, dovednosti a schopnosti (kompetence) pracovníků ve vztahu k obsazeným typovým pozicím a zlepšit jejich výkon. Pomáhat zaměstnancům k tomu, aby se rozvíjeli tak, aby budoucí potřeby mohly být uspokojovány z vnitřních zdrojů. Zabezpečit rychlou adaptaci nových pracovníků nebo pracovníků začínajících na nových pracovních místech. Zabezpečit schopnost komunikace s externími (tuzemskými i zahraničními) subjekty.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Řídicí orgán, zprostředkující subjekty, audit