Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt "Podpora řízení implementace ZS-22" má vytvořit podmínky pro materiální a technické zajištění implementační struktury, průběžný monitoring podpořených projektů, kvalitní výkon kontrol na místě, právní a odborné poradenství a realizaci dalších aktivit spojených s řízením implementace oblastí podpory 3.1 a 3.2.

Hlavním cílem je podpora řízení implementace, organizační a technické zajištění implementační struktury zprostředkujícího subjektu - odboru 22 (ZS-22). Tento cíl se člení na několik specifických cílů: 1. Podpora materiálně technického vybavení pracovišť ZS-22 2. Podpora kontrolního systému 3. Odborné a právní poradenství
nejsou v projektu
Množství a objem stanovených úkolů spojených s implementací oblastí 3.1 a 3.2 je značný a proto předpokládáme některé činnosti realizovat pomocí externích firem (externích pracovníků. Jedná se především o odborné a právní poradenství při zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv. Dále předpokládáme využívát pomoc externí firmy při kontrolách na místě grantových a individuálních projektů. V projektu je rovněž zahrnuto doplnění stávajícího materiálně technického vybavení pro zaměstnance ZS-22.
Výsledkem projektu je podpora nezbytných nástrojů implementačního procesu pro kvalitní fungování, zajištění a plnění pověřených činností na požadované úrovni.
Není v projektu

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zprostředkující subjekt Předkladatelé a realizátoři projektů