Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Společnost Motorola podporuje proces trvalého rozvoje svých zaměstnanců. Každý zaměstnanec je zodpovědný za své vzdělávání a rozvoj.Vedoucí jsou zodpovědní za nominace jednotlivých zaměstnanců do tréninkových programů a kurzů. Všechny nominace musí být v souladu se strategickými cíli společnosti, cíli oddělení ale i tréninkovým plánem zaměstnance.

Hlavním cílem tohoto projektu je zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti Motorola prostřednictvím odborného vzdělávání, a to v oblastech vzdálené správy mobilních zařízení, mobilní komunikace, vedení a podpory projektů, analýza, managementu a netechnické podpory. Toto odborné vzdělávání je potřebné k zavedení nového typu služby na trh, díky čemuž vytvoří žadatel nova pracovní místa.

Tento projekt reaguje na vývoj situace na trhu, kde roste poptávka po mobilních zařízeních, která jsou vzhledem k jejich klesající ceně dostupnější než kdykoliv předtím. Tento fakt a širší využití mobilních technologií v podnicích všech typů a velikostí však sebou přináší i jistá rizika a výzvy, například v oblasti bezpečnosti a ochrany před různými druhy počítačové kriminality apod. Odpovědí a řešením je zde nově nabízená služba vzdálené správy mobilních zařízení, která i právě díky navýšení kompetencí zaměstnanců Společnosti Motorola Solutions CZ skrze pečlivě zvolená školení, nejen že zajistí bezpečnost mobilních zařízení, ale poskytne zákazníkovi i řadu dalších výhod. 

Díky realizaci projektu, v rámci něhož dojde k systematickému proškolení stávajících pracovníků, čímž se zvýší konkurenceschopnost podniku a jeho postavení na trhu, bude moci společnost zajistit vznik nových pracovních míst. Stávající pracovníci, kteří díky realizaci odborných školení získají potřebné know-how, budou moci díky své kvalifikaci předávat tyto znalosti i na nové pracovníky. Zajistíme tak udržitelnost a efektivnost přidělené dotace.

. Vytvořit komplexní funkční model odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti Motorola Solutions CZ, a to v oblasti vzdálené správy mobilních zařízení 2. Systém pomůže vyvinout takový způsob řízení, který nám umožní další rozvoj, udržení pracovních míst zaměstnanců a v horizontu jednoho roku další rozšíření o 30-40 pracovních míst 4. Zavést ve společnosti systém interního vzdělávání přenosem získaného know-how 5. Zajistit příliv moderních zkušeností a znalostí do firmy a předat je co největšímu počtu zaměstnanců 6. Zřídit ve firmě pracovní pozici gender kouč"

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Předmětem systému vzdělávání budou zaměstnanci společnosti. S ohledem na rozdílné potřeby jednotlivých pracovních míst členíme vzdělávání v projektu na vzdělávání pracovních pozic. 1/ Network Specialists / Síťoví Specialisté 2/ Communication Specialists / Specialisté Komunikačních Technologií 3/ Analysts / Analytici 4/ Project Managers and Coordinators / Projektoví Manažeři a Koordinátoři 5/ MDM Specialists / Specialisté pro Management Mobilních Zařízení 6/ Tech Service Desk Personel / Techničtí Zaměstnanci Call Centra 7/ Non Tech Service Desk Personel / Administrativní Zaměstnanci Call Centra 8/ Internal Trainers / Interní Školitelé 9/ Management / Vedoucí Pracovníci 10/ Sales / Obchodníci