Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Město Rumburk realizuje projekt Zelený Rumburk CZ.1.04/3.3.05/96.00183, který je zaměřen na přímou intervenci pro osoby starších 50 let. Vybraná cílová skupina se potýká s kombinací znevýhodnění např. věk, nezaměstnanost delší jak 6 měsíců, chybějící kvalifikace, ohrožení sociálním vyloučením a má sníženou šanci získat v regionu pracovní uplatnění.Do projektu bude zapojeno 20 osob z cílové skupiny, z níž minimálně 16 osob získá kvalifikaci v oboru Údržba veřejné zeleně a bude umístěno na nově vytvořené pracovní místo.Po celou dobu realizace projektu získají všichni účastníci podporu a poradenství, které jim individuálně poskytne osoba koordinátora a odborného poradce. Dílčí cíle projektu:* 20 osob získá podporu a poradenství* 20 osob absolvuje bilanční diagnostiku* 20 osob absolvuje motivační kurz* 20 osob absolvuje profesní vzdělávání - kvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně* 16 osob získá pracovní místo na zkoušku - po dobu 3 měsíců na, které město Rumburk z projektu bude čerpat mzdové příspěvky* 16 osob nastoupí na nově vytvořená pracovní místa na zkoušku na dobu 12 měsíců na, které město Rumburk z projektu bude čerpat mzdové příspěvky

Hlavním cílem projektu je pomocí nastavených mechanismů v rámci rekvalifikačních, poradenských a pracovních služeb aktivizovat 20 sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob k zapojení a udržení v pracovním procesu. Cílová skupina bude projektem motivována a budou posíleny jejich kompetence pro trh práce, čímž se zvýší se jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu. Cílem projektu je: a) 20 osob zdiagnostikovaných bilanční diagnostikou b) 20 absolventů motivačního kurzu c) minimálně 16 absolventů kvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně d) 16 zaměstnaných osob z CS po dobu 12 měsíců.
Projekt nemá partnera.
KA 01 Projektové řízení Projekt řídí projektový tým zodpovědný za celkovou realizaci projektu, dle žádosti, Rozhodnutí a příruček D1-D10 a koordinaci jednotlivých aktivit. Projektový tým je složen z Projektového manažera, Finančního manažera a Koordinátora a poradce pro účastníky. KA 02 Vstup CS do projektu Cílem klíčové aktivity je uzavření dohod s 20 osobami s kombinací znevýhodnění ve věku do 50 let, kteří dohodou potvrdí účast na projektových aktivitách. V prvních dvou měsících proběhne také nábor osob do projektu. Realizační tým připraví leták s popisem projektu, který bude zveřejněn v obci na výlepových plochách, v prostorách Úřadu práce Rumburk. Bude vydána tisková zpráva pro média. Dále cílovou skupinu oslovíme prostřednictvím sociálních pracovníků odboru. S každým zájemcem se uskuteční vstupní pohovor, bude posouzena míra znevýhodnění. Přednostně budou přijaty osoby s kombinací znevýhodnění a bude sepsána dohoda na dobu realizace projektu. Přípravu dohody zajistí manažer projektu, který za realizaci klíčové aktivity zodpovídá. KA 03 Bilanční diagnostika Bilanční diagnostika bude poskytnuta účastníkům jako soubor psychodiagnostických metod zaměřených na podrobnou profesní charakteristiku uchazeče. Obsahuje metody zjišťování výkonového potenciálu, předchozích profesních zkušeností, odborného zaměření uchazeče, jeho osobní situaci, životních podmínek, a to s ohledem na regionální podmínky trhu práce, na trendy a poptávku po pracovních silách. Bilanční diagnostiku absolvuje 20 osob. KA 04 Motivační kurz Motivační kurz absolvuje 20 účastníků projektu. Cílem motivace je motivovat a připravit osoby na vstup na trh práce a zorientovat je v základních postupech při hledání zaměstnání a v pracovním právu. Obsahem kurzu bude orientace na trhu práce, reálné zhodnocení vlastních možností, plánování a stanovení si cílů, zlepšování si dovedností při vyhledávání zaměstnání, psaní životopisu, nácvik kontaktu se zaměstnavatelem, základní informace z pracovního práva, základy komunikace. Dodavatel bude vázán smlouvou, aby k cílovým skupinám přistupoval dle jejich potřeb a v souladu s projektem. Účastníkům projektu bude zajišťovat podporu Koordinátor a odborný poradce, který s nimi bude řešit znevýhodnění, které účastníkům brání vstupu na trh práce (dluhy, exekuce, bydlení, doklady apod.). KA 05 Kvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně Kvalifikační kurz Údržba zeleně pro účastníky projektu zajistí vybraný dodavatel. Výběr dodavatele žadatel zajistí projektový manažer dle příručky D9. Kurz bude odpovídat Národní soustavě kvalifikací a bude akreditovaný MŠMT. Obsah kurzu se řídí národní soustavou kvalifikací, účastníci projektu si osvojí zakládání a udržování zeleně, ošetřování okrasných dřevin a květin a zakládání a ošetřování trávníků. Bude vedena docházka účastníků. Kurz bude zajištěn dle potřeb účastníků, účastníky bude podporovat koordinátor a poradce. Závěrečné zkoušky budou složeny před autorizovanou osobou, absolvent získá Osvědčení. Kurz bude zajištěn v prostorách města Rumburk. Do kvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně nastoupí 20 osob, minimálně 16 osob složí závěrečnou zkoušku před autorizovanou osobou a získá Osvědčení. KA 06 Pracovní místo na zkoušku Cílem klíčové aktivity je doplnit 16 účastníkům praktické dovedností odpovídající získané kvalifikaci. Žadatel vytvoří na odboru komunálních služeb 16 pracovních míst na zkoušku na dobu 3 měscíců. V případě, že Osvědčení získá více účastníků projektu, bude na pracovní místo na zkoušku přijato vybraných 16 osob. Ostatní získají od koordinátora a odborného poradce podporu při získávání zaměstnání na trhu práce. S každým účastníkem bude podepsána pracovní smlouva na dobu určitou. Před uzavřením pracovní smlouvy absolvují účastníci vstupní lékařskou prohlídku a výpis z rejstříku trestů, které jim budou proplaceny a následně budou proškoleni v BOZP a PO. Místo na zkoušku bude navazovat na teoretickou přípravu. Koordinátor a odborný poradce společně s vedoucím odboru komunálních věcí vytvoří pro každého účastníka plán zapracování odpovídající jeho individuálním potřebám. Po absolvování bude účastníkům vydáno osvědčení s hodnocením za 3 měsíce. KA 07 Vytvoření pracovního místa Cílem klíčové aktivity je získání pracovních návyků prostřednictvím nově vytvořených pracovních míst pro 16 úspěšných účastníků kvalifikačního kurzu. Žadatel nově vytvoří na odboru komunálních služeb 16 pracovních míst v profesi Údržba veřejné zeleně. S vybranými účastníky bude uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou. Klienti budou umístěni na vytvořené pracovní místo na 12 měsíců pod vedením odborného pracovníka odboru komunálních služeb. Délka trvání zřízeného pracovního místa by měla zajistit, že většina účastníků projektu si nejen ověří v praxi všechny získané teoretické dovednosti v rámci absolvované profesní kvalifikace, ale současně získají zpět veškeré základní pracovní návyky, čímž opět zvýší svoji šanci na uplatnění na trhu práce. Po dobu realizace klíčové aktivity budou zaměstnavateli, na základě vyúčtování nákladů, vypláceny mzdové příspěvky 1x měsíčně. Zapojené účastníky bude podporovat koordinátor a odborný poradce formou poradenství a pomáhat jim řešit problémy související se zaměstnáním, ale také s dalšími bariérami ovlivňujícími dokončení projektu a udržení si zaměstnání. Před ukončením aktivity bude koordinátor a odborný poradce podporovat účastníky v udržení si zaměstnání nebo při hledání vhodného pracovního místa odpovídajícího získané kvalifikaci.
Cílem projektu je: a) 20 osob zdiagnostikovaných bilanční diagnostikou b) 20 absolventů motivačního kurzu c) minimálně 16 absolventů kvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně d) 16 zaměstnaných osob z CS po dobu 12 měsíců.
ne

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Projekt je zpracován jako podpora podskupiny a) přímá intervence. Fyzické osoby starší 50 let jako uchazeči o zaměstnání patří dlouhodobě do velmi ohrožené skupiny vzhledem k situaci na trhu práce. Projekt a všechny jeho aktivity jsou navíc realizovány ve městě Rumburk (okres Děčín), který je jedním z nejvíce postižených okresů v rámci ČR a v dané lokalitě patří problematika nezaměstnanosti mezi jeden z největších sociálních problému. Z dlouhodobých statistik je patrné, že se nejedná o krátkodobý jev, který má řadu příčin, ale je jisté, že již po několika měsících bez pravidelné pracovní (ekonomické) aktivity dochází ke ztrátě pracovních návyků a velmi klesá motivace k hledání práce. Velmi mnoho osob z cílové skupiny je možno zařadit mezi osoby dlouhodobě nezaměstnané a je tak patrné, že jsou ohroženi tzv. syndromem dlouhodobé nezaměstnanosti. Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci této cílové skupině při hledání zaměstnání a při získávání pracovních návyků. Je tvořen vzájemně logicky provázaným systémem nástrojů směřujících k odstranění bariér bránících této skupině nalézt zaměstnání.Podstatnou složkou aktivit je přesná identifikace potřeb a pracovních předpokladů jednotlivých osob. Součástí aktivit je rovněž evaluace ze strany cílové skupiny, která bude formou dotazníkového šetření.